FAQ

1. Co to jest SKAT?
Jest to Urząd Skarbowy w Danii.

2. Co to jest CVR?
Jest to numer rejestracyjny firmy.

3. Czym jest audyt duńskich firm?
Audyt to proces weryfikacji sprawozdań finansowych, który jest wymagany dla spółek działających na terenie Danii.

4. Czym jest Nemkonto?
Nemkonto to rachunek bankowy, który jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca Danii.

5. Co to jest CPR?
Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o wszystkich osobach mających numer personalny (CPR-nummer) w Danii.

6. Czym jest A- kasse?
A-kasse jest to duńska instytucja ubezpieczeniowa, która oferuje ochronę finansową dla osób bezrobotnych.

7. Co to jest DSFA?
Jest to Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

8. Co oznacza DBA?
Duński Urząd ds. Biznesu.

9. Co to jest rachunek zysków i strat?
Rachunek zysków i strat to dokument finansowy przedstawiający informacje o wyniku finansowym przedsiębiorstwa za określony okres.

10. Czym jest roczny bilans?
Roczny bilans to dokument finansowy, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa na koniec roku obrotowego.

11. Co oznacza klasa A w sporządzeniu sprawozdania finansowego?
Są to prywatne przedsiębiorstwa z siedzibą w Danii, zatrudniające do 10 pracowników na pełen etat. Aby zaliczyć się do tej grupy, suma aktywów takiej firmy nie może przekroczyć 7 milionów koron duńskich, a jej roczny obrót netto powinien być mniejszy niż 14 milionów koron duńskich.

12. Co oznacza klasa B w sporządzeniu sprawozdania finansowego?
W klasie B znajdują się prywatne i publiczne spółki z o.o., spółki komandytowe, fundacje handlowe i inne firmy z siedzibą w Danii, które zatrudniają na pełen etat do 50 pracowników. Aby zaliczyć się do tej grupy, suma aktywów firmy nie może przekraczać 36 milionów koron duńskich, a jej roczny obrót netto musi być mniejszy niż 72 miliony koron duńskich.

13. Co oznacza klasa C w sporządzeniu sprawozdania finansowego?
Do klasy C są średnie i duże przedsiębiorstwa, spółki komandytowe, prywatne i publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje handlowe oraz inne firmy z siedzibą w Danii, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników na pełen etat. Aby zaliczyć się do tej grupy, suma aktywów firmy nie może przekraczać 143 milionów koron duńskich, a jej roczny obrót netto nie może przekraczać kwoty w wysokości 286 milionów koron duńskich.

14. Co oznacza klasa D w sporządzeniu sprawozdania finansowego?
W klasie D znajdują się wszystkie państwowe spółki akcyjne, które są zobowiązane do przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z zasadami podanymi przez MSFF. Zobowiązanie to traci moc po 4 lub 6 latach, w dniu 1 maja. Do klasy D zaliczają się również spółki notowane na giełdzie, które są zobowiązane do przygotowywania jednostkowych sprawozdań finansowych.

15. Czym jest Ansættelsesbevis loven?
Ansættelsesbevis loven to duńskie prawo, które reguluje obowiązek pracodawców do udzielania pracownikom informacji na piśmie na temat warunków zatrudnienia.

16. Co to jest UIP?
Jest to Duński Urząd Inspekcji Pracy.

17. Co oznacza RUT?
Rejestr Usługodawców Zagranicznych.

18. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności gospodarczej w Danii?
  • Wniosek o rejestrację firmy
  • Dokument potwierdzający tożsamość
  • Dokumenty potwierdzające siedzibę firmy
  • Dokumenty potwierdzające rejestrację w systemie VAT
19. Co to jest Selvangivelse?
Jest to formularz zeznania podatkowego to dokument wystawiany przez duński Urząd Skarbowy (SKAT).

20. Czym jest Oplyysningsseddel?
To jest dokument podsumowujący zarobki pracownika to dokument, który pracodawcy w Danii są zobowiązani wydać swoim pracownikom po zakończeniu pracy.

21. Do kiedy składa się zeznanie podatkowe w Danii?
Zeznania podatkowe można złożyć przez stronę internetową w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, który trwa przynajmniej 12 miesięcy, ale nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym. Jeśli rok podatkowy kończy się między 1 lutego a 31 marca, deklaracja podatkowa musi zostać złożona do 1 sierpnia. Opłaty podatkowe należy uiścić dwa razy w roku, w dniach 20 marca i 20 listopada.

22. Co to jest Arsopgorelse?
Arsopgorelse to duński termin oznaczający "sprawozdanie roczne".

23. Czym jest Forretningplan?
Forretningplan to duński termin oznaczający "plan biznesowy".

24. Gdzie należy zarejestrować działalność w Danii?
Rejestracji dokonuje się przez stronę internetową www.erhvervsstyrelsen.dk.

25. Co to jest MSSF?
To jest Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

26. Co oznacza IASB?
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

27. Czym jest DASC?
Jest to Komitet Standardów Rachunkowości.

28. Co oznacza EFRAG?
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej.

29. Co to jest RSB?
Jest to Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

30. Gdzie należy zgłosić import produktów spożywczych w Danii? Import produktów spożywczych do Danii należy zgłosić do Duńskiego Inspektoratu ds. Weterynarii i Żywności (www.vfd.dk).
Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI