Ile możesz zarobić pracując w Danii?

Kariera zawodowa w Danii

Dania znajduje się wśród 10 najbogatszych krajów Europy i jest uznawana za jedno z najszczęśliwszych państw na świecie. Doskonałe warunki życia oraz ogromne możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że staje się coraz bardziej popularnym celem emigracji zawodowej. Dania jest jednym z najbogatszych krajów Unii Europejskiej, co samo w sobie robi wrażenie. W światowych statystykach kraj ten również plasuje się wysoko.

Praca w Danii to jeden z najczęstszych wyborów dla tych, którzy chcą dobrze zarobić. Kraj ten zajmuje czołowe miejsce na liście PKB per capita w Unii Europejskiej. Przyciąga nie tylko osoby szukające pracy sezonowej latem, ale również tych, którzy planują dłuższy pobyt. Niektórzy pracownicy w Danii chcą tu rozwijać swoją przyszłość.

W 2022 roku Dania znalazła się na szczycie rankingu najbogatszych krajów świata, z PKB na mieszkańca wynoszącym 65 713 USD. Bogactwo to nie jedyna zaleta Danii - Duńczycy są także uważani za jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Ponieważ praca jest nieodłącznym elementem życia, w Danii odgrywa ona również kluczową rolę.

I. Rynek pracy w Danii

Rynek pracy w Danii funkcjonuje sprawnie i elastycznie. Państwo to kładzie nacisk na równowagę między pracodawcami a pracownikami, co zapewnia stabilność zatrudnienia oraz konkurencyjność wynagrodzeń. Dania jest otwarta na zagranicznych pracowników, co sprawia, że obcokrajowcy mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert pracy.

Rynek pracy w Danii charakteryzuje się wyjątkową nowoczesnością i otwartością, co stanowi siłę napędową tamtejszych firm. Jednocześnie gospodarka kraju jest uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych na świecie. Prym wiodą sektory przemysłowe, zwłaszcza produkcyjne. W Danii dominuje przemysł stoczniowy, maszynowy, biotechnologiczny i farmaceutyczny.

W Danii nie ma żadnego aktu prawnego regulującego stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Nie oznacza to jednak, że firmy działają według własnych, dowolnych zasad. Co cztery lata określane są warunki współpracy pomiędzy Duńską Konfederacją Pracodawców a Duńską Federacją Związków Zawodowych.

Pracownicy w Danii mają prawo do licznych świadczeń, takich jak płatne urlopy, zasiłki chorobowe i rodzicielskie. Firmy często oferują dobrowolne ubezpieczenia na życie oraz prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Dania promuje równość płci i dąży do minimalizacji różnic płacowych między kobietami a mężczyznami. Wiele firm posiada plany równościowe i polityki zapewniające równouprawnienie płci w miejscu pracy.

W Danii duży nacisk kładzie się na kulturę organizacyjną, co oznacza, że firmy dbają o dobre relacje między pracownikami, przestrzegają etyki zawodowej i wspierają partycypację pracowników. Duńczycy bardzo cenią dobrą atmosferę w pracy - unikają plotek i manipulacji.

Warunki pracy w Danii są uważane za dobre, a pracownicy są chronieni przez liczne ustawy i regulacje dotyczące zatrudnienia. W większości firm stosuje się elastyczne godziny pracy, pozwalając na pracę rano lub wieczorem, a niektóre umożliwiają pracę zdalną.

Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym w Danii obowiązuje 37-godzinny tydzień pracy. Typowy dzień pracy trwa od 6 do 6,5 godziny, co daje więcej czasu na odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną. Duńczycy zwracają dużą uwagę na zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Z tego powodu w piątki często kończą pracę około południa i rzadko pracują po godzinach.


W trakcie pracy przysługuje im przerwa trwająca od 30 do 60 minut. Taki system sprzyja produktywności i zwiększa motywację do pracy, zapewniając jednocześnie odpowiednie wynagrodzenie.


Specjalne zasady dotyczą młodych ludzi w wieku od 13 do 18 lat. Zatrudniając niepełnoletnich, trzeba uwzględniać ich wiek, rozwój, stan zdrowia oraz wpływ pracy na obowiązkową edukację. Czas pracy dla młodzieży poniżej 18 lat nie może przekraczać 8 godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo. Dzieci w wieku od 13 do 15 lat, które nadal się uczą, mogą pracować nie więcej niż 2 godziny w dni szkolne i 7 godzin w dni wolne. Co ciekawe, prawo stanowi, że Duńczycy nie mogą pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, wliczając w to nadgodziny.


Niska stopa bezrobocia w Danii, która przoduje w rankingu krajów o długoterminowym niskim bezrobociu, jest kolejną dobrą wiadomością. W grudniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła 2,4%.


Wynagrodzenie w umowie jest podawane jako kwota brutto, od której pracodawca potrąca składki i opłaty zgodnie z duńskim prawem pracy. Pensje są naliczane co dwa tygodnie i wypłacane w każdy nieparzysty tydzień w piątek. Wynagrodzenie jest przelewane na konto bankowe prowadzone w Euro (wypłata w Euro) lub w DKK (wypłata w DKK).


Zgodnie z duńskimi przepisami, pracodawca musi obowiązkowo potrącić z wynagrodzenia następujące składki i podatki:

 • Składkę emerytalną w wysokości 4%.
 • Składkę ATP na program pracowniczy, która jest stałą kwotą zależną od liczby przepracowanych godzin (niezależnie od zarobków). Pracownik płaci jedną trzecią składki, a resztę pokrywa pracodawca. Wysokość odprowadzonych składek ATP można sprawdzić na odcinku wypłaty.
 • AM-bidrag - składkę na duński rynek pracy w wysokości 8%.
 • Podatek dochodowy, którego wysokość zależy od zarobków, miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej.
 • Ewentualną opłatę za zakwaterowanie pracownika.
 • Feriepenge, czyli składkę na dodatek wakacyjny w wysokości 12,5%.

Dodatek wakacyjny (Feriepenge) przysługuje każdemu, kto legalnie pracuje w Danii. Pracodawca jest zobowiązany co miesiąc odprowadzać 12,5% kwoty wynagrodzenia brutto pracownika do duńskiego urzędu. Z tej sumy odprowadzane są podstawowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualny podatek dochodowy. Środki z Feriepenge są wypłacane przez urząd bezpośrednio na NemKonto pracownika.


Benefity i dodatki
System socjalny w Danii jest bardzo rozwinięty, co oznacza, że pracownicy korzystają nie tylko z wysokich pensji, ale również z licznych dodatków i świadczeń. Wśród tych korzyści znajdują się bezpłatna opieka medyczna, opieka dentystyczna oraz pomoc finansowa w przypadku bezrobocia lub choroby.


Uwzględnienie 20% dodatkowych świadczeń oprócz wynagrodzenia brutto w budżecie jest najlepszą praktyką w Danii, aby określić całkowity koszt pracodawcy. Premie motywacyjne są coraz bardziej powszechne, nawet w sektorze publicznym, i są negocjowane w umowie o pracę.


Urlop w Danii
W Danii pracownicy mają prawo do 5 tygodni (25 dni roboczych) urlopu wypoczynkowego rocznie. Osoby zatrudnione na niepełny etat mają prawo do proporcjonalnej liczby dni urlopowych, przy czym za każdy przepracowany miesiąc przysługuje 2,08 dnia urlopu. Podczas urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające jego normalnemu wynagrodzeniu, które jest wypłacane z góry przed rozpoczęciem urlopu.


Co miesiąc pracodawca pobiera z pensji pracownika składkę urlopową w wysokości 12,5% wynagrodzenia. Środki te są wpłacane na konto wakacyjne, tzw. Feriekonto. Przed planowanym urlopem pracownik otrzymuje wypłatę z tego funduszu co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem urlopu.


Dzięki temu systemowi Duńczycy nie muszą martwić się o odkładanie pieniędzy na wakacje, a przepisy prawa pracy zapewniają, że mają wystarczającą kwotę na wyjazdy. Informacje o zgromadzonych środkach na koncie wakacyjnym są widoczne na comiesięcznym dokumencie wypłaty, a pracodawca odprowadza podatek od tych środków.


Pracownicy muszą naliczać i wykorzystać urlop w tym samym roku kalendarzowym, przy czym mogą korzystać z płatnego urlopu przed jego naliczeniem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu pracy, pracownicy muszą wziąć co najmniej 20 dni urlopu rocznie, chyba że istnieje uzasadniony powód uniemożliwiający jego wykorzystanie.


Pracodawca musi powiadomić pracownika o terminie głównego urlopu wypoczynkowego najpóźniej trzy miesiące przed jego rozpoczęciem. W przypadku innych rodzajów urlopów wymagane jest powiadomienie z miesięcznym wyprzedzeniem.


Pracownicy w Danii muszą zawiadomić swoich pracodawców o planowanych urlopach z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj na kilka miesięcy przed planowanym urlopem. Pracodawcy są zobowiązani do udzielania urlopów w terminach, które najlepiej odpowiadają potrzebom pracowników. Oprócz urlopu wypoczynkowego, pracownicy w Danii mają prawo do różnych innych rodzajów urlopów, takich jak urlop macierzyński/poświęcony na opiekę nad dzieckiem, urlop ojcowski, urlop na badania lekarskie, urlop związany z zatrzymaniem prawa jazdy i inne.


Zgodnie z przepisami duńskiego prawa pracy, pracownik musi skorzystać z przyznanego urlopu wypoczynkowego w ciągu danego roku kalendarzowego. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może skorzystać z urlopu, na przykład z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego. W takich przypadkach pracownik ma prawo przenieść niewykorzystane dni urlopowe na następny rok kalendarzowy.


Jeżeli pracownik nadal nie jest w stanie wykorzystać swojego urlopu, przysługuje mu odszkodowanie finansowe za niewykorzystane dni wolne. Odszkodowanie to wynosi 1/12 jego rocznego wynagrodzenia za każdy dzień urlopu, który nie został wykorzystany. Zazwyczaj odszkodowanie to jest wypłacane razem z ostatnią wypłatą wynagrodzenia po zakończeniu zatrudnienia.


Pracownikom, którzy otrzymują wynagrodzenie podczas urlopu, przysługuje dodatkowy dodatek urlopowy w wysokości 1% wynagrodzenia. Dodatek urlopowy musi być wypłacany w dwóch równych ratach w miesiącach maju i sierpniu, lub może być wypłacony w terminie odpowiadającym okresowi urlopu.


Pracownicy delegowani
Pracownicy delegowani do pracy w Danii podlegają przepisom dotyczącym urlopów obowiązującym w ich kraju pochodzenia, lecz muszą również spełniać minimalne wymagania określone w duńskiej ustawie dotyczącej urlopów.


Duńskie prawo surowo zabrania dyskryminacji w miejscu pracy na każdym etapie zatrudnienia, włącznie z rekrutacją, zatrudnieniem i zwolnieniem, chroniąc pracowników przed dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu. W przypadku doświadczenia dyskryminacji pracownik może złożyć skargę do Rady ds. Równego Traktowania.


Ponadto pracownicy tymczasowi w Danii podlegają takim samym warunkom pracy jak stała załoga.


W zakresie świadczeń socjalnych pracownicy delegowani mogą zachować prawa do ubezpieczeń społecznych w swoim kraju oraz mogą korzystać ze świadczeń socjalnych w Danii, spełniając określone kryteria.


Ubezpieczenie społeczne w Danii
Ubezpieczenie społeczne w Danii jest finansowane ze składek pracowników i pracodawców. Obejmuje ono różne programy krajowe, z roczną składką pracownika w wysokości DKK 1135,80 oraz zryczałtowaną opłatą dla pracodawcy, która może się różnić w zależności od branży.


Oto zestawienie składek pracodawców na różne fundusze i programy w Danii:

 • Obowiązkowy program emerytalny: średnio DKK 2270
 • Schemat edukacyjny: średnio DKK 2780
 • Urazy zawodowe: DKK 215-5140
 • Program emerytalny: DKK 590
 • Fundusz urlopu macierzyńskiego: DKK 1150
 • Ubezpieczenie od urazów w przemyśle: DKK 1035-23470

Rejestracja w Urzędzie Rejestracji Cywilnej (CPR) jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców Danii i umożliwia korzystanie z usług opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia społecznego.


Zasiłek chorobowy w Danii
Zasiłek chorobowy w Danii, nazywany również chorobowym, jest kluczowym elementem systemu opieki społecznej tego kraju. Jest to świadczenie mające na celu zapewnienie pracownikom finansowego wsparcia w sytuacji, gdy są oni niezdolni do pracy z powodu choroby lub kontuzji.


W Danii zasiłek chorobowy jest finansowany przez państwo i dostępny dla wszystkich pracowników objętych duńskim systemem ubezpieczeń społecznych. Aby ubiegać się o chorobowe, pracownik musi spełnić określone warunki, takie jak posiadanie umowy o pracę, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zgłoszenie choroby lub kontuzji swojemu pracodawcy.


Przed rozpoczęciem pobierania zasiłku chorobowego, pracownik musi przejść przez okres karencji, który zazwyczaj trwa 30 dni. Oznacza to, że przez pierwsze 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik nie otrzymuje żadnych świadczeń. Po upływie tego okresu może ubiegać się o zasiłek chorobowy.


Wysokość zasiłku chorobowego w Danii zależy od różnych czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia pracownika przed chorobą, długość czasu niezdolności do pracy oraz okres objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym. Zazwyczaj zasiłek chorobowy wynosi około 90% wynagrodzenia pracownika przed chorobą, jednak istnieje górna granica, która wynosi około 20 000 DKK miesięcznie.


Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy w Danii, pracownik musi poinformować swojego pracodawcę o swojej niezdolności do pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za przekazanie informacji do odpowiednich instytucji, takich jak duński urząd ds. ubezpieczeń społecznych. Kolejnym krokiem jest dostarczenie pracownikowi formularza, który musi wypełnić i złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi chorobę lub kontuzję.


Aby potwierdzić niezdolność do pracy, pracownik może być poddany badaniu lekarskiemu. Lekarz zatrudniony przez duński urząd ds. ubezpieczeń społecznych ocenia stan zdrowia pracownika i podejmuje decyzję, czy nadal jest on niezdolny do pracy. Jeśli lekarz uzna, że pracownik jest zdolny do pracy, zasiłek chorobowy może zostać zawieszony lub całkowicie odwołany.


Czas trwania zasiłku chorobowego w Danii zależy od sytuacji indywidualnej pracownika. Zazwyczaj zasiłek chorobowy jest przyznawany na okres do 52 tygodni. Jeśli po tym okresie pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o inne świadczenia, takie jak renta inwalidzka lub świadczenie rehabilitacyjne.


Po zakończeniu okresu niezdolności do pracy, pracownik musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie, które potwierdza jego zdolność do powrotu do pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy uwzględniające stan zdrowia pracownika.


Zasiłek chorobowy w Danii jest istotnym świadczeniem, które zapewnia pracownikom ochronę finansową w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub kontuzji. System ten jest finansowany przez państwo i obejmuje wszystkich pracowników w ramach duńskiego systemu ubezpieczeń społecznych.


Dni świąteczne w Danii

W Danii obchodzi się 11 dni świątecznych, w tym:

 1. Nowy Rok
 2. Wielki Czwartek
 3. Wielki Piątek
 4. Niedziela Wielkanocna
 5. Poniedziałek Wielkanocny
 6. Wielki Dzień Modlitwy
 7. Wniebowstąpienie Pańskie
 8. Zielone Świątki
 9. Święto Konstytucji 5 czerwca
 10. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 11. Drugi dzień Bożego Narodzenia

W Danii nie ma przepisów określających dni wolne od pracy. Decyzję o konieczności pracy w tych dniach podejmują układy zbiorowe lub indywidualne umowy o pracę. Jeśli pracownik ma obowiązek pracy w dniu ustawowo wolnym, to powinien otrzymać premię w wysokości 100% swojego wynagrodzenia.


Urlop macierzyński w Danii
W Danii, urlop macierzyński trwa aż 52 tygodnie, co jest równoważne 12 miesiącom. Jest to znacznie dłużej niż w większości innych państw na świecie.Dodatkowo, istnieje możliwość przedłużenia urlopu o dodatkowe 4 tygodnie, jeśli matka zdecyduje się na tę opcję.


Aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego w Danii, matka musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, musi być zatrudniona i mieć co najmniej 9 miesięcy stażu pracy przed przewidywaną datą porodu. Dodatkowo, musi być ubezpieczona w duńskim systemie ubezpieczeń społecznych.


Podczas urlopu macierzyńskiego, matka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% swojej pensji przez pierwsze 14 tygodni. Następnie, przez kolejne 32 tygodnie otrzymuje 50% swojej pensji. W przypadku przedłużenia urlopu o dodatkowe 4 tygodnie, matka otrzymuje 100% swojej pensji.


Urlop macierzyński w Danii umożliwia matkom skupienie się na opiece nad dzieckiem, nie martwiąc się o utratę pracy. Pracodawcy muszą utrzymać stanowisko pracy dla matki podczas jej nieobecności. Po powrocie, matka ma prawo do powrotu na to samo stanowisko lub równoważne stanowisko z takimi samymi warunkami pracy i wynagrodzeniem.


Urlop ojcowski w Danii
W Danii istnieje również możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego. Ojciec może skorzystać z 2 tygodni urlopu, które muszą zostać wykorzystane w ciągu pierwszych 14 tygodni po urodzeniu dziecka.Podczas tego okresu ojciec otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% swojej pensji.


Wypowiedzenie umowy o pracę w Danii
W Danii brak jest ogólnych przepisów dotyczących okresów próbnych, jednak dla pracowników etatowych można ustalić okres próbny trwający do 3 miesięcy. Przy zwolnieniu pracownika etatowego wymagany jest okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej 2 tygodnie.


Okres wypowiedzenia jest zazwyczaj określany na podstawie Ustawy o pracownikach etatowych, obowiązującego układu zbiorowego pracy lub umowy o pracę. Dla pracowników objętych układem zbiorowym okres wypowiedzenia różni się w zależności od branży i obowiązującego układu zbiorowego.


Dla pracowników etatowych przysługują następujące okresy wypowiedzenia:

 • 1-miesięczny okres wypowiedzenia w ciągu pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia,
 • 3 miesiące wypowiedzenia po 6 miesiącach zatrudnienia, z możliwością wydłużenia o 1 miesiąc co każde 3 lata pracy u tego samego pracodawcy, do maksymalnie 6 miesięcy wypowiedzenia.

Pracownicy etatowi, którzy byli stale zatrudnieni u tego samego pracodawcy przez okres 12 lub 17 lat, mają również prawo do odprawy w wysokości odpowiednio 1 lub 3-miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z Ustawą o pracownikach etatowych. Pracownicy mogą również zaskarżyć wypowiedzenie do sądu, jeśli uznają je za nieuzasadnione.


Zakończenie stosunku pracy w Danii jest stosunkowo prostsze niż w innych krajach UE. Pracownicy etatowi, zatrudnieni u tego samego pracodawcy przez co najmniej 12 miesięcy, są chronieni przed nieuzasadnionymi zwolnieniami, co często jest uwzględniane w układach zbiorowych.


Czy warto pracować bez umowy?
Niektórzy ludzie rozważają pracę na czarno, czyli bez podpisywania umowy. Jest to jednak zła decyzja z wielu powodów. Przede wszystkim jest to nielegalne. Brak umowy oznacza brak ochrony prawnej zarówno dla pracodawcy, jak i dla Ciebie. Nie będziesz miał zapewnionego ubezpieczenia ani pewności wypłaty wynagrodzenia. Pracując na czarno w Danii, nie masz dostępu do ubezpieczeń ani gwarancji świadczeń.


Poza tym, wybierając taką formę zatrudnienia, narażasz się na poważne konsekwencje. Oprócz wysokich kar finansowych, możliwa jest nawet kara pozbawienia wolności do roku. Czy warto ryzykować? Nie podejmuj pracy bez umowy.


Dodatkowo, praca na czarno się nie opłaca. Może ci się wydawać, że wynagrodzenie jest trochę wyższe, gdy nie odprowadza się podatków. Jednakże tracisz równocześnie wiele korzyści, takich jak wynagrodzenie za nadgodziny, składki emerytalne, prawo do urlopu i zasiłku chorobowego, ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz szansę na uzyskanie kredytu.


Podstawą do legalnej pracy jest umowa. Powinny istnieć dwie wersje tego samego dokumentu - jedna dla Ciebie, a druga dla pracodawcy. Upewnij się, że obie są podpisane przez obie strony.


Masz prawo do wynagrodzenia, które powinno być wypłacane w określonej wysokości i regularnych odstępach czasu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Zazwyczaj jest to co miesiąc, chyba że umowa określa inny sposób wypłaty, na przykład co tydzień.


Pracodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Jak wygląda system emerytalny w Danii?
Masz do niego prawo już po pięciu latach pobytu w tym kraju. Jeśli planujesz podjąć tam zatrudnienie, staraj się zostać przez ten czas. W takiej sytuacji, bez względu na to, gdzie Cię życie zaprowadzi, będziesz miał możliwość otrzymywania emerytury w Danii. Jednak pięć lat nie wystarczy, aby komfortowo żyć z tej kwoty. Do pełnej emerytury masz dostęp dopiero po przepracowaniu 40 lat. Oznacza to, że jeśli pracowałeś krócej, emerytura będzie proporcjonalna do liczby przepracowanych lat: (Wysokość pełnej emerytury x liczba przepracowanych lat) / 40 = przysługująca kwota.


Do tej kwoty należy dodać odpowiedni dodatek emerytalny: dla osób samotnych (w tym singli, rozwiedzionych oraz owdowiałych) oraz dla małżeństw. Chociaż masz prawo do emerytury już po pięciu latach pracy w Danii, może Ci zostać wypłacona dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego. Ten wiek jednak jest zmieniany. Przed ustaleniem planu pracy, aby osiągnąć tę kwotę, sprawdź, jakie jest minimalne wymagane wiekowe kryterium, aby otrzymać pierwszą wypłatę z funduszu.

II. Formalności związane z wyjazdem do pracy w Danii

Marzenia o pracy w Danii, choć mogą wydawać się trudne do zrealizowania, są całkowicie możliwe do osiągnięcia. Warto jednak pamiętać, że znalezienie pracy i przeprowadzka do tego kraju to nie koniec formalności związanych z emigracją. Mimo że obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą swobodnie podróżować do Danii w celu poszukiwania pracy, muszą mieć na uwadze kilka bardzo ważnych kwestii. Warto wcześniej sprawdzić, jakich dokumentów wymagają duńskie urzędy, a także zapoznać się z warunkami mieszkaniowymi.

Podjęcie pracy w Danii wiąże się z kilkoma istotnymi kwestiami, które warto rozważyć przed rozpoczęciem kariery w tym kraju. Wymagania dotyczące zezwolenia na pobyt i pracę zależą od twojego pochodzenia.

Jako obywatel kraju skandynawskiego, możesz mieszkać i pracować w Danii bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii muszą podjąć pracę, a następnie złożyć wniosek o świadectwo rejestracji. Osoby pochodzące z krajów spoza tych obszarów powinny skontaktować się z duńskimi władzami administracyjnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów.

Pracownicy spoza kraju mogą liczyć na pomoc w procesie wypełniania niezbędnych dokumentów. W miastach takich jak Aalborg, Aarhus, Kopenhaga i Odense znajdują się wszystkie potrzebne instytucje państwowe, które mogą udzielić indywidualnych porad oraz dostarczyć przydatnych informacji.


Co zrobić, jeśli nie znajdziesz pracy w ciągu 3 miesięcy? W takiej sytuacji musisz udowodnić, że masz ubezpieczenie zdrowotne i wystarczające środki na utrzymanie. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu jest niezbędne do otrzymania numeru personalnego CPR (Central Person Register). Numer ten jest wydawany przez biuro obsługi obywateli (Folkeregistret) w lokalnych urzędach gmin oraz przez cztery Biura Obsługi Obcokrajowców, działające w Aalborgu, Aarhus, Kopenhadze i Odense.


Uzyskanie numeru CPR pozwala na otrzymanie karty ubezpieczenia zdrowotnego, która umożliwia korzystanie z darmowej opieki lekarskiej. Aby uzyskać numer CPR, należy dostarczyć urzędnikom umowę o pracę, dowód tożsamości oraz potwierdzenie adresu zamieszkania, takie jak umowa najmu.


Aby podjąć pracę w Danii, niezbędna jest karta podatkowa, którą można uzyskać w SKAT - duńskim urzędzie skarbowym, w ICS (International Citizen Service) lub w SIRI (Danish Agency for International Recruitment and Integration). ICS wspiera także w uzyskaniu karty podatkowej, karty zdrowia oraz numeru CPR. Jeśli planowany pobyt w Danii przekracza 3 miesiące, niezbędna jest rejestracja pobytu. Wniosek można złożyć w biurach ICS lub bezpośrednio w biurach SIRI.


W Danii umowę o pracę należy zawsze zawierać na piśmie, jeśli praca trwa dłużej niż miesiąc i średnio więcej niż 8 godzin w tygodniu. W umowie powinny być określone m.in. wysokość wynagrodzenia, godziny pracy i przywileje urlopowe. Pracodawca powinien także poinformować cię o obowiązującym układzie zbiorowym, abyś mógł sprawdzić, czy twoja umowa jest zgodna z ogólnymi zasadami. W niektórych zawodach regulowanych będziesz musiał przedstawić dodatkowe świadectwa i potwierdzenie kwalifikacji.


Aby otrzymywać wypłatę w duńskich koronach, należy spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim, rozpoczynając pracę, musisz uzyskać kartę płatnika podatków, na podstawie której będzie obliczane odpowiednie opodatkowanie, co dotyczy również zatrudnienia poniżej trzech miesięcy. Po upływie tego czasu należy ubiegać się o świadectwo rejestracji. Po 5 latach pobytu w Danii możesz starać się o kartę stałego pobytu.


Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków o przedłużenie pobytu w Danii znajdziesz na następujących stronach internetowych:

III. Czynniki wpływające na wysokość duńskiego wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia w Danii zależy od wielu czynników. Kluczowe elementy to branża, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności oraz lokalizacja. Osoby posiadające wyższe wykształcenie i dłuższe doświadczenie zawodowe zazwyczaj zarabiają więcej niż osoby bez tych kwalifikacji.

Poza zawodem i doświadczeniem, istnieje wiele innych czynników, które mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia w Danii. Oto kilka z nich:

 • Wykształcenie - osoby z wyższym wykształceniem zazwyczaj zarabiają więcej niż te bez stopnia naukowego.
 • Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - Dania to kraj otwarty na pracowników różnych specjalizacji. Można tam znaleźć wiele ofert pracy, zarówno sezonowej, jak i na dłuższy okres. Warto jednak przed rozpoczęciem starań o zatrudnienie sprawdzić, czy spełnia się wszystkie wymagania podane w ofercie.
 • Język - znajomość języka duńskiego lub innych języków obcych może prowadzić do wyższych zarobków.
 • Lokalizacja - wynagrodzenia w duńskich miastach, takich jak Kopenhaga, zazwyczaj są wyższe niż na terenach wiejskich.
 • Branża - niektóre branże, takie jak IT czy przemysł farmaceutyczny, oferują wyższe wynagrodzenie niż inne.

Istotną kwestią dla osób szukających pracy za granicą są wymagania pracodawców dotyczące znajomości języka. W Danii językiem urzędowym jest duński, używany w różnych regionalnych dialektach. Kandydaci bez języka duńskiego mają przede wszystkim szanse na zatrudnienie w pracy fizycznej, na przykład w produkcji, budownictwie czy na liniach produkcyjnych. Podstawowa znajomość angielskiego lub niemieckiego wystarcza do poradzenia sobie w pracy sezonowej lub fizycznej.

Duńczycy są jednym z najbardziej wielojęzycznych narodów w Europie, gdzie 96% populacji posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym, a wielu zna dwa lub więcej. Najczęściej używanymi językami są angielski i niemiecki, co sprawia, że nie jest konieczne opanowanie duńskiego do rozwijania kariery zawodowej w Danii, choć wymagana jest znajomość angielskiego lub niemieckiego. Nie mniej jednak podstawowa znajomość języka duńskiego znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie i jest nieoceniona w kontekście zawodowym.

Duńczycy wysoko cenią specjalistów, więc posiadanie wysokich kompetencji pozwala na negocjowanie lepszych warunków finansowych. Warto więc wykazać się dodatkowymi umiejętnościami i kwalifikacjami.

IV. Najbardziej poszukiwani pracownicy w Danii

Praca i życie w Danii są dostępne dla każdego, kto posiada odpowiednie umiejętności i jest gotowy na zmiany. Duński rynek pracy jest niezwykle otwarty, a ludzie chętnie zakładają własne przedsiębiorstwa.


Emigracja do Danii jest najbardziej opłacalna dla osób, które wiedzą, że są tam potrzebne. Najłatwiej znaleźć pracę w branży budowlanej oraz w zawodach takich jak mechanik, elektryk, hydraulik czy spawacz. Sprzątanie lub praca na produkcji również często czekają na osoby przyjezdne. Praca na farmie w Danii nie jest aż tak popularna, ale z pewnością można znaleźć oferty również w tej branży, dotyczące na przykład zbioru ziemniaków czy pracy w szklarni.


W Danii zatrudnienie znajdą przede wszystkim operatorzy maszyn, ślusarze, monterzy, malarze, hydraulicy, spawacze, opiekunowie osób starszych oraz pielęgniarki.


Praca w branży budowlanej
Bardzo popularnym sektorem do pracy przy wyjeździe do Danii jest budownictwo. Branża ta stale się rozwija, co sprawia, że często pojawiają się ogłoszenia o wolnych etatach dla wykwalifikowanych specjalistów. Zapotrzebowanie na budowlańców jest zawsze duże. Jeśli znasz się na murarstwie, potrafisz ciąć i obrabiać metale, lub masz doświadczenie w różnych pracach budowlanych, a przy tym posługujesz się językiem angielskim przynajmniej na poziomie podstawowym, znalezienie pracy w Danii nie będzie dla ciebie problemem.


Praca dla kierowców
Dania to także świetne miejsce dla osób, które ukończyły kursy dla kierowców zawodowych. Niezależnie od tego, czy będziesz przewozić ludzi (tu sprawdź oferty pod hasłem „praca kierowca autobusu Dania”) czy towary (szukaj ogłoszeń, wpisując frazę „praca w Danii kierowca CE”), znajdziesz wiele ofert pracy.


Praca dla osób z kwalifikacjami technicznymi
W branży metalowej również odnotowuje się deficyt pracowników, a metalurgia i przemysł stoczniowy to jedne z kluczowych sektorów duńskiej gospodarki. W zakładach produkcyjnych i warsztatach brakuje operatorów maszyn CNC, ślusarzy oraz operatorów wózków widłowych.


Innym pomysłem na dobrze płatne stanowisko może być praca jako spawacz. Wystarczy odbyć odpowiedni kurs spawania - najlepiej taki, który uprawnia do jak największej liczby metod spawania, co zapewni szeroki dostęp do różnych ofert pracy. Na przykład, chcąc pracować przy budowie rurociągów czy lotnisk, musisz odbyć szkolenie, a następnie pracować jako spawacz TIG.


Na początku konieczna jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Pracodawcy zachęcają również do nauki duńskiego, oferując możliwość udziału w kursach językowych.


Praca dla specjalistów w branży IT
W Danii zatrudnienie znajdą także programiści, testerzy oprogramowania i administratorzy baz danych. W tym przypadku duże znaczenie ma wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Aby wyróżnić się wśród kandydatów, warto przygotować nowoczesne CV w języku angielskim.


Oprócz tego potrzebni są specjaliści w dziedzinie telekomunikacji. Największą firmą w tej branży, zatrudniającą pracowników z całego świata, jest TDC. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, warto sprawdzić, czy firma prowadzi rekrutację.


Praca dla farmaceutów
Sektor farmaceutyczny jest kolejną ważną branżą na duńskim rynku pracy. Brakuje specjalistów nie tylko do pracy w aptekach, ale także do prowadzenia badań nad nowymi lekami i suplementami.


Praca w ochronie zdrowia
Pracę można znaleźć zarówno w publicznej służbie zdrowia, jak i w prywatnych klinikach. Placówki medyczne poszukują również pielęgniarzy i pielęgniarek. W obu przypadkach konieczne są świadectwa potwierdzające kwalifikacje, dlatego należy przygotować tłumaczenia dokumentów uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Ze względu na problem starzejącego się społeczeństwa w Danii, poszukiwani są również opiekunowie osób starszych.


Praca w przemyśle spożywczym
Polacy wyjeżdżający do Danii mogą podjąć pracę w przemyśle spożywczym. Na bardzo wysokie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy sektora mięsnego, w szczególności rzeźnicy oraz technolodzy przetwórstwa mięsnego z udokumentowanym doświadczeniem i komunikatywną znajomością języka angielskiego. Jest to praca dość wymagająca, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Przed rozpoczęciem pracy należy dostarczyć aktualne badania lekarskie oraz zaświadczenie z inspekcji sanitarnej.


W firmach zajmujących się produkcją żywności pracę znajdą również pakowacze produktów spożywczych. Na stanowiskach kierowniczych zatrudniani są specjaliści z wyższym wykształceniem, absolwenci kierunku technologia żywności. Specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami zajmują się głównie kontrolą jakości.


Praca w hotelarstwie i gastronomii
Jeśli masz odpowiednią osobowość i lubisz pracować z klientami, poszukaj pracy w duńskich hotelach i restauracjach. Możesz zatrudnić się jako barman, kelner, recepcjonista lub nawet menedżer luksusowego hotelu. Im więcej znasz języków, tym większe masz szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kluczowa jest bardzo dobra znajomość angielskiego, dlatego przed rozmową kwalifikacyjną przypomnij sobie najważniejsze zwroty oraz słownictwo branżowe.


Praca w przemyśle rolniczym
Dania jest krajem rolniczym, więc bez trudu znajdziesz tu pracę w leśnictwie oraz przy uprawie warzyw, owoców i roślin. Praca ta najczęściej nie wymaga doświadczenia zawodowego, a pracodawcy zapewniają szkolenia. Sektor ten jest szczególnie atrakcyjny dla osób poszukujących pracy sezonowej, nawet jeśli nie znają one dobrze języka angielskiego czy duńskiego.


W tym kraju, znanym z hodowli zwierząt, bez problemu znajdziesz pracę w gospodarstwie lub na farmie, jednak w tym zawodzie powinieneś mieć doświadczenie i znać język angielski. Wymagania te wynikają z faktu, że większość duńskich gospodarstw jest zarządzana bezpośrednio przez rolnika, który zatrudnia tylko jednego pracownika. Dlatego znajomość języka jest niezbędna do komunikacji.


Warto podkreślić, że praca w gospodarstwie ma wiele zalet. Najczęściej nie musisz martwić się o zakwaterowanie, ponieważ mieszkasz w domu rolnika lub w jego pobliżu. Masz więc świetną okazję do poznawania duńskiej kultury, szlifowania języka i nawiązywania relacji z obcokrajowcami. Jeśli jednak lubisz rozrywkę i po pracy chcesz wyjść do klubu, mieszkanie w małym miasteczku lub wiosce może być problemem. Większość pracowników uważa to jednak za zaletę, ponieważ brak miejsc do wydawania pieniędzy pozwala na ich oszczędzanie.


Praca w sektorze usług
Szukając pracy w Danii, z pewnością znajdziesz zatrudnienie w sektorze usług. Szczególnie latem brakuje kelnerów, piekarzy, pracowników magazynów, pralni i hoteli. Zimą natomiast poszukiwane są osoby do obsługi stoisk świątecznych i animacji dla dzieci. W tej branży możesz pracować sezonowo lub znaleźć pracę na dłużej. Oczywiście, znajomość języka angielskiego bardzo się przyda, choć nie zawsze jest wymagana.


Praca sezonowa w Danii
Praca sezonowa w Danii może obejmować gastronomię, hotelarstwo lub rolnictwo. Bez względu na to, jaką ofertę znajdziesz, korzystaj ze sprawdzonych źródeł. Niestety, w internecie nadal pojawiają się ogłoszenia, w których rzekomi pracodawcy wymagają opłat przed rozpoczęciem rekrutacji, na przykład za zakwaterowanie lub formalności związane z pozwoleniem na pracę. Pamiętaj, że wszystkie zaświadczenia możesz załatwić samodzielnie. Tego rodzaju ogłoszenia to zazwyczaj próby wyłudzenia pieniędzy.


Praca w Danii z językiem angielskim jest często opcją dla zatrudniania zagranicznych ekspertów, ale zazwyczaj tylko na początku współpracy. Z czasem pracodawca może sugerować naukę języka duńskiego. Osoby znające choćby podstawy duńskiego są również lepiej postrzegane podczas procesu rekrutacji.


Jeśli nie znasz duńskiego ani angielskiego, masz szansę znaleźć pracę, ale prawdopodobnie będzie to praca fizyczna z niższymi zarobkami.


Jeśli interesuje Cię tylko tymczasowa praca w Danii bez znajomości języka, możesz spróbować zatrudnienia sezonowego. Każdego roku tysiące ludzi, zwłaszcza studentów, wyjeżdża w ten sposób na wakacje. W takim przypadku nie musisz martwić się o koszty życia w Danii, ponieważ np. koszty zakwaterowania często pokrywa agencja pracy, odprowadzając niewielkie kwoty z Twojej wypłaty.


Sezonowe życie i praca w Danii zazwyczaj zależą od agencji pracy, chyba że znajdziesz zatrudnienie na własną rękę. W przypadku pośredników, miejsce zakwaterowania jest zazwyczaj na przeciętnym poziomie, a praca wymaga siły fizycznej. Mowa tu np. o leśnictwie, ogrodnictwie czy budowlance. Zaletą jest to, że niski koszt mieszkania i częsta możliwość brania nadgodzin pozwalają na zaoszczędzenie sporej ilości gotówki w krótkim czasie.


Specjaliści z innych sektorów również mogą liczyć na różnorodne oferty pracy w Danii. Warto regularnie monitorować zmiany na rynku, co ułatwi znalezienie wymarzonej pracy w tym skandynawskim kraju.


Mimo że sytuacja gospodarcza Danii jest znakomita, kraj boryka się z ciągłym niedoborem specjalistów i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dania poszukuje prawdziwych specjalistów w swojej dziedzinie, więc pamiętaj: im więcej kwalifikacji zdobędziesz, tym bardziej atrakcyjnym i lepiej opłacalnym pracownikiem będziesz dla przyszłych pracodawców.

V. Minimalne wynagrodzenie w Danii

Dania wyróżnia się pod wieloma względami. Przede wszystkim, Duńczycy nie mają ustawowo określonej płacy minimalnej. Wynagrodzenie, stawki godzinowe, liczba przepracowanych godzin oraz urlop są ustalane na poziomie porozumienia między Duńską Konfederacją Pracodawców a Federacją Związków Zawodowych.


Jedynie dla kierowców wykonujących przewozy kabotażowe oraz kombinowane została ustalona minimalna stawka godzinowa, która nie może być niższa niż 173,64 DKK brutto za godzinę (około 110 zł). Istnieje także minimalna stawka dla pracowników produkcji - 127 DKK (81 zł).


Stawki godzinowe są ustalane indywidualnie z pracodawcą, zależnie od doświadczenia i umiejętności pracownika. Typowa płaca minimalna w Danii zaczyna się najczęściej od 170 DKK brutto za godzinę (około 108 zł) lub od 40 000 DKK miesięcznie (około 26 000 zł).


Duński Kodeks pracy wyraźnie określa, że obcokrajowiec nie może otrzymywać mniejszego wynagrodzenia niż obywatel Danii na tym samym stanowisku.


Mimo braku ustawowego minimum wynagrodzenia, różnice pomiędzy najniższymi i średnimi zarobkami w Danii są najmniejsze w Europie. Oznacza to, że najmniej wykwalifikowani pracownicy zarabiają stosunkowo dużo w porównaniu do innych krajów. Dania pozostaje atrakcyjnym miejscem pracy dla obcokrajowców i specjalistów dzięki konkurencyjnym i atrakcyjnym wynagrodzeniom.


Ponad połowa osób pracujących w Danii jest członkami związków zawodowych, które negocjują porozumienia zbiorowe. Te umowy ustalają minimalne wynagrodzenia dla pracowników w poszczególnych branżach, biorąc pod uwagę takie czynniki jak kwalifikacje, wiek, rodzaj pracy, doświadczenie oraz ryzyko zawodowe.


W Danii nie ma ogólnych przepisów dotyczących nadgodzin. Jednakże porozumienia zbiorowe określają minimalne stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz święta państwowe i dni wolne. Standardowa stawka wynagrodzenia za nadgodziny wynosi 50% zwykłego wynagrodzenia za pierwsze 3 godziny, a następnie 100% za kolejne godziny.


Minimalne wynagrodzenie w Danii jest jednym z najwyższych na świecie, co wynika z wysokiego poziomu życia i kosztów utrzymania w tym kraju. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest regularnie dostosowywana do inflacji i zmian na rynku pracy.


Stąd też pensja minimalna w Danii nie ma jednoznacznie określonej wysokości, jednakże dla większości zawodów wynagrodzenia zaczynają się od 120 do 170 DKK za godzinę brutto.


Stawki godzinowe są uzgadniane indywidualnie z pracodawcą i zależą od doświadczenia oraz umiejętności pracownika. Najniższa stawka godzinowa w Danii często wynosi 170 DKK za godzinę brutto (około 108 zł za godzinę) oraz 40 000 DKK miesięcznie (około 26 000 zł).


Wynagrodzenie minimalne w Danii jest ustalane na okres od 2 do 4 lat poprzez negocjacje między organizacjami branżowymi a związkami zawodowymi. Co istotne, w ramach układów zbiorowych przewidziano automatyczny wzrost wynagrodzenia co roku.


Minimalne stawki godzinowe brutto są następujące:

 • Dla osób powyżej 18 roku życia bez kwalifikacji zawodowych: 108 DKK
 • Dla osób powyżej 18 roku życia z kwalifikacjami zawodowymi: 131,14 DKK.

Zaleca się skontaktowanie się z mężem zaufania lub lokalnym związkiem zawodowym 3F, aby dowiedzieć się, jaka jest rzeczywista stawka godzinowa obowiązująca w danej firmie. Rocznie masz prawo do nowych negocjacji płacowych, zazwyczaj poprzez męża zaufania. Negocjacje te są prowadzone solidarnie i dotyczą zarówno Ciebie, jak i Twoich współpracowników.


Minimalna płaca w Danii w 2023 roku wynosi około 18,5 EUR za godzinę. Jest to jedna z najwyższych na świecie stawek minimalnych, która zapewnia pracownikom wystarczające wynagrodzenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

VI. Średnie wynagrodzenie w Danii

Dania jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów do pracy na świecie. Zajmuje 18. miejsce wśród 20 krajów o najwyższym wskaźniku zatrudnienia. Około 75,3% populacji ma pracę, co oznacza, że możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy są duże. Dania, będąca pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, oferuje jedne z najwyższych wynagrodzeń i standardów życia na świecie. Dodatkowo, wysokie zapotrzebowanie na pracowników w dziedzinach takich jak nauka, rolnictwo, technologia, turystyka i transport przyciąga emigrantów z całego świata.

Rynek pracy w Danii słynie z konkurencyjnych wynagrodzeń i korzystnych warunków zatrudnienia. Zgodnie z najnowszymi danymi Duńskiego Urzędu Statystycznego, średnia miesięczna pensja brutto wynosi około 46 000 DKK (duńskich koron). Należy jednak zauważyć, że koszty życia są stosunkowo wysokie.


Zakres wynagrodzeń pracowników w Danii zazwyczaj wynosi od 21 048,00 DKK (niskie wynagrodzenie, rzeczywiste wynagrodzenie może być jeszcze niższe) do 61 773,00 DKK (wysokie wynagrodzenie, rzeczywiste wynagrodzenie może być jeszcze wyższe).


Wynagrodzenia mogą znacznie różnić się w zależności od stanowiska pracy, branży, doświadczenia zawodowego i poziomu wykształcenia. Osoby z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Pracownicy z mniejszym doświadczeniem i niższym wykształceniem mogą otrzymywać niższe pensje, ale wciąż wyższe niż średnia krajowa.


Jeśli posługujesz się tylko językiem angielskim, ale nie znasz duńskiego, możesz otrzymać niższe wynagrodzenie ze względu na brak wymaganych kwalifikacji. Podobnie, jeśli nie znasz obu tych języków i podejmujesz zatrudnienie tymczasowe - Twoja stawka będzie niższa niż gdybyś posiadał większe umiejętności.

Rodzaj umowy również wpływa na różnicę w zarobkach. Wynagrodzenie będzie inne w przypadku umowy zlecenia i umowy o pracę. Istotne jest również, czy dana osoba jest zatrudniona na stałe czy na czas określony. W przypadku stałego zatrudnienia, dochody są stabilne i pewne przez wiele lat pracy dla jednego pracodawcy - najczęściej są to korporacje mające swoje oddziały w duńskich miastach, takich jak Kopenhaga.


Stolica Danii, Kopenhaga jest dla większości emigrantów jednym z najlepszych miejsc do rozwoju kariery, ponieważ oferuje wysoką jakość życia, doskonałe warunki pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenia. Jest jednym z miast oferujących pracownikom wysokie zarobki. Jednak koszty życia są dla wielu dość wysokie, w przeciwieństwie do innych dużych miast w kraju.


W kontekście zarobków w Danii, warto również pamiętać o bardzo wysokim podatku dochodowym. Obowiązuje tam progresywny system podatkowy, co oznacza, że im więcej zarabiasz, tym wyższy podatek płacisz.

Osoby zarabiające od 50 217 DKK do 558 043 DKK rocznie płacą podatek w wysokości 39,2% swoich dochodów, natomiast pracownicy z rocznym dochodem przekraczającym 558 043 DKK podlegają opodatkowaniu na poziomie 56,5%. Dzięki temu możliwe jest finansowanie licznych programów socjalnych, służących poprawie jakości życia obywateli, takich jak bezpłatna opieka zdrowotna, edukacja i opieka nad dziećmi.

Równe warunki płacowe dla obcokrajowców
Dania dba nie tylko o swoich obywateli, ale także o pracujących na jej terenie obcokrajowców. Prawo stanowi, że wynagrodzenia dla pracowników spoza kraju muszą być takie same jak dla ich duńskich kolegów. Dzięki temu Dania chroni się przed napływem taniej siły roboczej, a jednocześnie zapewnia, że pracę otrzymują osoby o wyższych kwalifikacjach, co podnosi jakość usług świadczonych przez pracodawców. Jeśli chodzi o wynagrodzenie za nadgodziny, zwykle obowiązuje zasada 50% więcej za pierwsze trzy dodatkowe godziny oraz 100% więcej za każdą następną godzinę. O 100% wyższe wynagrodzenie otrzymamy również za pracę w niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy w Danii (święta państwowe).

Zarobki w różnych branżach
Średnie wynagrodzenie w Danii wynoszące około 20-30 tysięcy koron duńskich netto miesięcznie dotyczy stanowisk w branży budowlanej i wykończeniowej, w fabrykach oraz transporcie, czyli tam, gdzie liczy się przede wszystkim siła fizyczna i zdolności manualne, a nie specjalistyczne kwalifikacje i wykształcenie.


Zarobki pracowników intelektualnych oraz tych wymagających odpowiednich kwalifikacji i bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (przydatna jest również znajomość języka duńskiego) mogą być nawet 2-3 razy wyższe. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto waha się między 20 000 a 30 000 DKK (około 12 000 - 18 000 zł).


W Danii najwyższe wynagrodzenia można osiągnąć w branżach takich jak finanse, IT, inżynieria, medycyna i prawo. Pracownicy w tych branżach mogą oczekiwać wynagrodzeń znacznie przekraczających średnią krajową. Na przykład, informatycy mogą zarabiać nawet 60 000 DKK miesięcznie, natomiast lekarze specjaliści mogą otrzymywać nawet 80 000 DKK miesięcznie.

W innych branżach, takich jak handel detaliczny, gastronomia czy opieka nad osobami starszymi, zarobki mogą być nieco niższe, ale nadal są na wysokim poziomie. Pracownicy w tych branżach mogą oczekiwać zarobków wynoszących od 25 000 do 35 000 DKK miesięcznie.


​Zarobki za godzinę brutto w poszczególnych zawodach w Danii:

Zawód:
Stawka za godzinę brutto:
Programista
300-400 DKK
Inżynier oprogramowania
300-400 DKK
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa
300-400 DKK
Lekarz
250-350 DKK
Pielęgniarka
250-350 DKK
Pracownik medyczny
250-350 DKK
Szef kuchni
250-300 DKK
Kucharz
250-300 DKK
Hydraulik
240 - 280 DKK
Elektryk
220 - 280 DKK
Budowlaniec
220 - 240 DKK
Spawacz
200 - 350 DKK
Monter
190 - 200 DKK
Operator CNC
190 - 300 DKK
Mechanik
180 - 300 DKK
Dekarz
180 - 300 DKK
Lakiernik
180 - 190 DKK
Cieśla
175 - 190 DKK
Ślusarz
175 - 190 DKK
Pracownik ogólnobudowlany
170 - 190 DKK
Zbrojarz
155-175 DKK
Kelner
150-200 DKK
Barman
150-200 DKK
Mechanik samochodowy
150-200 DKK
Piekarz
150 - 180 DKK
Zbrojarz/Betoniarz
150 - 170 DDK
Magazynier
140 - 220 DKK
Malarz przemysłowy
140 - 185 DKK
Murarz
130 - 180 DKK
Operator koparki
130 - 175 DDK
Pracownik szklarni
120 - 180 DKK
Operatorów suwnicy
120 - 150 DDK
Pracownik zbioru owoców i warzyw (praca sezonowa)
110 - 130 DDK

Miesięczne zarobki w Niektórych Branżach:

Branża:
Miesięczne zarobki brutto:
IT i Telekomunikacja
60 000 - 70 000 DKK
Inżynieria
55 000 - 65 000 DKK
Finanse
55 000 - 70 000 DKK
Opieka Zdrowotna
45 000 - 60 000 DKK
Gastronomia
25 000 - 35 000 DKK
Opieka nad osobami starszymi
25 000 - 35 000 DKK
Handel detaliczny
25 000 - 35 000 DKK

VII. Koszty życia w Danii

Wyjazdy za granicę w celach zarobkowych są powszechne. Przy wyborze nowego miejsca do życia zwracamy uwagę na kilka kluczowych aspektów - jakość życia i wysokość zarobków. Dania wydaje się być niezwykle satysfakcjonująca pod każdym względem.


Niestety, znajduje się też wysoko w rankingu kosztów utrzymania. Chociaż duńskie firmy oferują wysoki poziom życia i znakomite zarobki, musimy się liczyć z wygórowanymi kosztami utrzymania, które spotykają nas na co dzień. Według danych Eurostatu, Dania ma najwyższe koszty życia w całej Unii Europejskiej.


Przed przeprowadzką warto zatem starannie zaplanować swój budżet i szukać możliwości obniżenia kosztów, gdzie to możliwe. Jeśli planujesz emigrację do Danii bez zatrudnienia i duńskiego dochodu, należy być przygotowanym na konieczność dysponowania znaczną rezerwą finansową w złotówkach, aby bezproblemowo przejść przez pierwsze miesiące.


Podatki w Danii
Dania jest znanym krajem o wysokim poziomie opodatkowania, gdzie pracownicy muszą płacić wysokie składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy. Podatki w Danii są obliczane na podstawie progresywnych stawek podatku dochodowego, które są obliczane rocznie. Wysokie zarobki idą więc w parze z wysokimi podatkami.


System podatkowy obejmuje kilka składników: podatek od rynku pracy, podatek gminny, podatek państwowy, opiekę zdrowotną oraz zryczałtowane ubezpieczenie społeczne. Podatek kościelny jest wymagany tylko od osób należących do duńskiego kościoła luterańskiego.


Średnia stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych wynosi tam około 39%, a podatek kościelny: 0,92%. Stopa podatkowa zależy od wysokości zarobków oraz miejsca zamieszkania. Podatek od rynku pracy wynosi 8% dochodu brutto. Podatek gminny jest obliczany według stawki zryczałtowanej i zależy od konkretnego miasta, z stawkami wahającymi się od 22.5% do 27.8%. Podatek państwowy jest oparty na całkowitym dochodzie i mieści się w przedziale od 12.09% do 15%.


Roczne zryczałtowane ubezpieczenie społeczne wynosi 1135.80 DKK dla pracowników. Pracodawcy także ponoszą część kosztów, które wynoszą od 8000 do 10 000 DKK rocznie.


Opłaty za mieszkanie
Ceny nieruchomości w Danii są znane z wysokiego poziomu. W dużych miastach, takich jak Kopenhaga, Aarhus czy Odense, ceny mieszkań oraz czynsze są szczególnie wysokie. Według najnowszych danych Duńskiego Związku Nieruchomości, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Kopenhadze wynosi około 60 000 DKK. Jednakże ceny mogą znacznie się różnić w zależności od lokalizacji, standardu oraz wielkości nieruchomości.


Wynajem lokalu absorbuje największą część miesięcznego wynagrodzenia. Wynajem nieumeblowanego pokoju może kosztować od 3500 do 5000 koron duńskich miesięcznie. Wynajem mieszkania w Kopenhadze oscyluje między 12 000 a 25 000 koronami. Należy także liczyć się z opłatami za media wynoszącymi około 1600 koron. To pokazuje, że przy niższych duńskich zarobkach życie może być mało opłacalne, szczególnie w przypadku wynajmu mieszkania na własność.


Średni koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania średniej wielkości poza stolicą wynosi od 7000 do 9000 koron. Lokal od komuny, dostępny w każdym mieście, kosztuje o połowę mniej, jednak standard może być niższy niż apartamenty wynajmowane od prywatnych właścicieli. Kaucja zazwyczaj wynosi co najmniej trzykrotność miesięcznego czynszu.


Dlatego praca przez agencję pracy na stanowiskach niższego szczebla, która zapewnia zakwaterowanie oraz dodatki do wyżywienia, wydaje się być najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. W takiej sytuacji zarobki mogą być niższe, ale pracownik będzie mógł zaoszczędzić więcej.

Ceny artykułów i usług
Porównując Danię z innymi krajami europejskimi, wyraźnie widać, że ceny wielu artykułów i usług są znacznie wyższe. Dotyczy to zwłaszcza żywności, alkoholu, restauracji, barów oraz kosztów mieszkań i mediów. Te wydatki stanowią znaczną część budżetu przeciętnego Duńczyka, znacznie większą niż u mieszkańców Europy Środkowej czy Południowej.


Litr benzyny kosztuje ok. 11,00 DKK. Korzystanie z transportu publicznego wymaga również opłacenia miesięcznego karnetu, którego cena wynosi od 520 do 950 DKK.


Poniżej przedstawiamy tabelę z orientacyjnymi cenami, które mogą różnić się w zależności od wielkości miasta i rodzaju sklepu:

Rodzaj i objętość produktu:
Szacowana cena:
Bochenek chleba
ok. 15 - 20 DKK
Jajka - opakowanie 12 szt.
ok. 20 - 30 DKK
Ziemniaki - 1 kg
ok. 10 - 15 DKK
Filet z kurczaka - 1 kg
ok. 65 - 80 DKK
Pizza
ok. 100 - 150 DKK
Sok pomarańczowy - 1 l
ok. 15 - 20 DKK
Butelka wody - 0.5 l
ok. 5 - 10 DKK

Rozrywka i wypoczynek

Rozrywka i wypoczynek są również kosztowne. Pomimo wysokich zarobków, Duńczycy nie są rozrzutni. Większość stara się zarządzać budżetem tak, aby móc odkładać na przyszłość. Chociaż nie rezygnują z rozrywki i relaksu, przeznaczają na to stosunkowo niewielką część swojego budżetu domowego.


Przykładowe ceny:

 • Bilet do kina: ok. 80-100 DKK
 • Obiad dla dwóch osób w restauracji: ok. 400 DKK
 • Pół litra piwa w pubie: ok. 60 DKK
 • Nocleg w trzygwiazdkowym hotelu: od ok. 800 DKK za dobę

Duńczycy jednak potrafią rozważnie zarządzać swoim budżetem i nie przeznaczają na to więcej niż 10-15% swoich miesięcznych dochodów.


Jak zaoszczędzić w kraju wysokich zarobków?
Pomimo wysokich cen, istnieje kilka sposobów na zmniejszenie wydatków w Danii. Oto kilka praktycznych porad na tanie życie w tym zamożnym kraju:

 1. Wynajem mieszkania poza centrum dużych miast.
 2. Zakupy w tańszych supermarketach.
 3. Preferowanie spacerów i jazdy na rowerze zamiast korzystania z komunikacji miejskiej.
 4. Picie kawy i herbaty w domu zamiast w kawiarniach.
 5. Redukcja częstotliwości posiłków spożywanych w restauracjach.

Choć życie tanio nie jest łatwe w Danii, z odpowiednim planowaniem i dyscypliną można zredukować miesięczne wydatki. Kluczem do sukcesu jest rozsądek i umiar.


Warto również zaznaczyć, że w Danii istnieje rozbudowany system opieki społecznej, który zapewnia mieszkańcom dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i innych świadczeń. To także ma wpływ na poziom życia i koszty utrzymania.


Największe wydatki Duńczyków to mieszkanie i media. Duńczycy przeznaczają stosunkowo niewiele pieniędzy na rozrywkę i podróże. Pomimo wysokich zarobków, Duńczycy są oszczędni i unikają życia na kredyt. Możliwe jest tanie życie w Danii, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania.


Chociaż koszty życia i mieszkań są dość wysokie, Dania oferuje unikalne połączenie wysokich zarobków, wysokiej jakości życia oraz bogatej kultury, co przyciąga liczne osoby zainteresowane emigracją do tego fascynującego skandynawskiego kraju.

VIII. Dlaczego warto pracować w Danii?

Przeprowadzka do Danii może być doskonałym krokiem w kierunku rozwoju zawodowego i poprawy jakości życia. Wysokie zarobki, dobre warunki pracy oraz bogate możliwości kulturalne czynią Danię atrakcyjnym miejscem dla wielu osób.


Wysokiej jakości edukacja i opieka zdrowotna to niezaprzeczalne atuty, które przyciągają emigrantów z innych krajów. Dla osób poszukujących pracy tymczasowej, Dania jest atrakcyjnym wyborem ze względu na dobrą perspektywę zarobków oraz zróżnicowanie sektorów pracy, co pozwala każdemu znaleźć interesującą ofertę. Agencje rekrutacyjne zawsze dbają o to, abyś miał kilka opcji, co umożliwia jeszcze szybsze znalezienie pracy za granicą.


Życie w Danii ma wiele istotnych zalet. Można zaliczyć do nich między innymi:

 • Warunki finansowe - wśród największych zalet mieszkania w tym kraju na pierwszym miejscu wyróżniają się warunki finansowe. Poziom życia jest wynikiem kilku czynników - wysokich zarobków, przystępnych kosztów utrzymania, bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz bezpłatnej edukacji.
 • Lepsze warunki pracy - pełen etat w Danii wynosi jedynie 37 godzin tygodniowo. Szefowie nie zmuszają nikogo do nadgodzin, a praca w piątki często kończy się około południa. Warto zauważyć, że w Danii wynagrodzenie za pracę jest ustalane indywidualnie w negocjacjach z pracodawcą, ponieważ nie ma tam obowiązkowej minimalnej stawki godzinowej. Ważne jest również, że Duńczyk zatrudniony na tym samym stanowisku co obcokrajowiec nie może zarabiać więcej niż on.
 • Bezpłatną opiekę zdrowotną dla wszystkich mieszkańców Danii - obcokrajowcy podkreślają wysoki standard duńskiej służby zdrowia. Każdy zatrudniony otrzymuje tzw. żółtą kartę, która uprawnia do korzystania z opieki medycznej. Farmakoterapia jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców i obywateli UE, a nagłe przypadki medyczne są leczone bezpłatnie dla osób spoza Danii.
 • Bezpłatną edukację powszechną - dzieli się ona na sześć etapów: przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa, efterskole (dziesiąta klasa), szkoła średnia oraz edukacja wyższa.
 • Możliwość jednoczesnego studiowania i pracowania - dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze i będziesz mógł od czasu do czasu kupić sobie coś specjalnego. Rachunki i czynsz nie będą problemem, a Twoje życie będzie spokojne i satysfakcjonujące.
 • Łatwość załatwiania formalności wymaganych od przyjeżdżających do Danii obcokrajowców - Na początek należy wyrobić numer CPR oraz uzyskać kartę podatkową w urzędzie Skatteforvaltningen. Warto również zarejestrować swój pobyt i zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Znajomość języka angielskiego powinna wystarczyć do dopełnienia wszelkich formalności. Początki mogą być trudne dla osób, które nie wyjeżdżały wcześniej za granicę w celach zarobkowych lub mieszkaniowych. Duńczycy są jednak bardzo otwartym i pomocnym narodem, co ułatwia załatwienie formalności.
 • Urlop rodzicielski - duńskie rodziny korzystają z „52 tygodni urlopu rodzicielskiego“, gdzie matki mają prawo do 18 tygodni płatnego urlopu, a ojcowie do 2 tygodni, a pozostały czas można podzielić między rodzicami. Po wyrośnięciu dzieci, rodzice mają dostęp do bezpłatnych lub tanich usług opieki nad dziećmi.
 • Rozbudowany system opieki społecznej - Dania jest znana z rozbudowanego systemu opieki społecznej, który obejmuje bezpłatne leczenie, opiekę stomatologiczną oraz wsparcie finansowe w przypadku bezrobocia czy choroby. Pracownicy mogą również korzystać z dodatkowych korzyści, takich jak premie i inne świadczenia dodatkowe.
 • Przyjazne otoczenie - sympatyczni ludzie są bardzo ważni, a w Danii ich nie brakuje. Istnieje wiele zewnętrznych czynników, które sprawiają, że Duńczycy są szczęśliwi: wysokie zarobki, niski wskaźnik bezrobocia, gwarantowane świadczenia socjalne, bezpieczeństwo, rozwinięty system opieki zdrowotnej, darmowa edukacja. Kultura tego narodu pozytywnie wpływa na nastawienie do życia.
 • Poszerzanie horyzontów - wyjście poza swoją strefę komfortu i odkrywanie nowych miejsc dobrze wpływa na rozwój osobisty. Dania oferuje liczne możliwości rozwoju zawodowego i edukacyjnego zarówno dla obywateli kraju, jak i dla cudzoziemców.
  Poznanie nowej kultury - przebywając za granicą, zawsze możemy nauczyć się czegoś od miejscowych. Oprócz samego języka, próbowanie nowej kuchni czy poznawanie zwyczajów może być bardzo interesujące.
 • Stabilność rządu - duński rząd jest uznawany za bardzo stabilny i transparentny. Według Transparency International nie ma korupcji w Danii, co czyni kraj jednym z najlepszych miejsc do prowadzenia biznesu. Elastyczny i bezpieczny model gospodarczy sprzyja szybkiemu i niedrogiemu zakładaniu firm. Siła robocza w Danii jest jedną z najbardziej wydajnych w Europie. Szacuje się, że jeden pracownik generuje około 27 euro wartości na godzinę dla gospodarki Danii. Stabilność rządu przekłada się na zadowolenie obywateli i pewność co do ich przyszłości.
 • Możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów - niezależnie od tego, czy pracujesz w stolicy - Kopenhadze, w innym dużym mieście czy na wsi, wolny czas możesz spędzać na wiele sposobów. Dania to kraj wspaniałych krajobrazów, pełen zieleni, parków i roślinności. Można go zwiedzać na rowerze, ponieważ ścieżek rowerowych jest tutaj mnóstwo. Przebywając na jednej z wielu duńskich wysp, możesz wybrać się na pieszą wędrówkę, spacer po plaży lub odwiedzić zoo czy muzeum, których w Danii nie brakuje. Każdy więc, zarówno po pracy, jak i w weekendy, z łatwością znajdzie interesujące zajęcie w czasie wolnym.

IX. Gdzie szukać duńskich ofert pracy?

Zdobycie pracy w Danii może być dużym wyzwaniem. W dzisiejszych czasach mamy jednak olbrzymie możliwości rozwoju, co znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia nawet w odległych miejscach. Najczęściej wykorzystywaną metodą przez osoby szukające pracy w Danii jest śledzenie ofert na licznych portalach z ogłoszeniami. Popularne serwisy społecznościowe również obfitują w oferty pracy.


Internet jest ważnym źródłem informacji o ofertach na duńskim rynku pracy. Strony takie jak www.jobnet.dk i www.workindenmark.dk należą do Publicznych Służb Zatrudnienia i oferują aktualne informacje na ten temat. Znajdziesz tam wiele ofert z różnych branż. Portal www.workindenmark.dk zawiera bazę ofert pracy i CV oraz wszystkie istotne informacje dla duńskich pracodawców i pracowników zagranicznych.


Największym portalem pracy jest job-zonen.dk. Inne przydatne strony to: studiejobs.dk, www.dk-jobs.dk, www.job-guide.dk oraz www.copcap.com.


Agencje pracy
Sprawdzone agencje pracy za granicą na rok 2024 również powinny podać informacje o sobie, jeśli są rzetelne i godne zaufania. Sprawdzenie wiarygodności firmy lub pracodawcy jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy powierzasz im organizację swojego wyjazdu za granicę. Musisz mieć pewność, że na miejscu będzie przygotowane zakwaterowanie oraz że otrzymasz wynagrodzenie na czas po przepracowaniu wymaganej liczby godzin.


Najpewniejszą opcją jest jednak skorzystanie z pomocy EURES (European Employment Services, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia). Jest to sieć współpracujących organizacji, mająca na celu ułatwienie przemieszczania się pracowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki temu umożliwia kontakt między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami.


Jak szukać ofert w bazie EURES?
Na początku skorzystaj z odpowiednich filtrów. Wybierz opcję, że interesują Cię oferty pracy w Danii. Aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie posady jako obcokrajowiec, zaznacz dodatkowo „Z flagą EURES”. Oferty oznaczone tą kategorią wskazują, że pracodawca jest chętny do zatrudnienia osób z innych krajów.


Jeśli od razu nie znajdziesz zadowalającej oferty, nie rezygnuj. Pamiętaj, aby co kilka dni przeglądać propozycje ponownie, ponieważ mogą pojawić się nowe oferty. Gdy znajdziesz interesującą Cię ofertę, dokładnie ją przeczytaj. Sprawdź, jakie są wymagania, szczególnie w kwestii znajomości języka duńskiego i angielskiego. Jeśli wymagana jest znajomość języka duńskiego, a Ty go nie znasz, nie aplikuj od razu na najwyższe stanowiska. Daj sobie czas na naukę języka i adaptację w nowym kraju.


Jeśli po pewnym czasie stwierdzisz, że to odpowiednie miejsce dla Ciebie, możesz aplikować na wyższe stanowiska. Jeśli jednak wystarczy znajomość języka angielskiego, a Twoje kwalifikacje zawodowe są odpowiednie, nie wahaj się aplikować na wyższe stanowisko.


Oferty nieoznaczone flagą EURES nie są skierowane bezpośrednio do obcokrajowców. Możesz na nie aplikować, ale miej świadomość, że prawdopodobnie będzie wymagana bardzo dobra znajomość języka danego kraju. W przypadku Danii będzie to język duński. Nawet jeśli znajomość duńskiego nie będzie konieczna w samej pracy, oferta może być napisana w tym języku. Przygotuj się na to, że przed złożeniem dokumentów musisz zrozumieć, na jakie stanowisko aplikujesz.


W duńskich miastach znajdują się również miejsca z wywieszonymi ofertami pracy, tzw. Job-shops oraz Job-boxes - stanowiska komputerowe w bibliotekach, urzędach i na pocztach, gdzie można przeglądać najnowsze ogłoszenia.


Wykorzystaj swoje kontakty i sieć zawodową, ponieważ najlepsze oferty pracy często pochodzą z poleceń.

X. Praca dla studenta w Danii

Edukacja wyższa w Danii jest darmowa dla obywateli Unii Europejskiej. Możesz więc tam swobodnie studiować, nie martwiąc się o dodatkowe koszty związane z nauką. Znaczna część zajęć koncentruje się na współpracy między studentami, co sprawia, że są one bardziej interesujące. Praktyczne umiejętności zdobywane podczas tych zajęć będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Ważne jest, aby aplikować z wyprzedzeniem - proces rekrutacji na studia w Danii może trwać nawet rok. Możliwe jest również studiowanie w języku angielskim, więc nie musisz się martwić o konieczność nauki duńskiego.


Ile zarabia student w Danii?
Praca zarobkowa może być atrakcyjną opcją dla studentów, którzy chcą zarobić na swoje utrzymanie lub pokrycie kosztów studiów. Zarobki studentów w Danii mogą znacznie się różnić w zależności od rodzaju pracy, doświadczenia, umiejętności oraz lokalizacji. Przedstawiamy przykładowe orientacyjne wynagrodzenia:

 • Praca na pełny etat: Studenci zatrudnieni na pełny etat mogą otrzymywać miesięcznie od 12 000 do 18 000 DKK.
 • Praca na część etatu: Studenci pracujący na część etatu mogą zarabiać od 80 do 120 DKK za godzinę pracy.
 • Praktyki zawodowe: W niektórych przypadkach studenci mogą otrzymywać wynagrodzenie za praktyki zawodowe, przy czym zarobki zależą od branży i rodzaju praktyki.
 • Praca sezonowa: Latem studenci często mogą podjąć pracę sezonową, na przykład w turystyce lub gastronomii. Wynagrodzenie może wynosić od 80 do 120 DKK na godzinę. Należy jednak pamiętać, że koszty życia w Danii są stosunkowo wysokie, więc zarobki studenckie mogą być przeznaczone głównie na pokrycie podstawowych wydatków.

Najczęstsze metody zarabiania pieniędzy przez studentów w Danii
Studenci w Danii mają różnorodne opcje zarobkowania. Oto kilka najpopularniejszych źródeł dochodu wybieranych przez studentów:

 • Praca na uczelni: Wiele uniwersytetów i szkół wyższych oferuje studentom możliwość zatrudnienia na terenie uczelni, na przykład w bibliotece, kawiarni, biurze administracyjnym lub jako asystenci naukowi.
 • Praca w gastronomii: Restauracje, kawiarnie i bary często zatrudniają studentów na stanowiskach takich jak kelner, barman lub pomocnik kuchenny.
 • Praca w turystyce: W okresie letnim wiele miejscowości turystycznych zwiększa zatrudnienie, co umożliwia studentom pracę w hotelach, pensjonatach, parkach rozrywki i innych miejscach związanych z turystyką.
 • Praca zdalna: Coraz więcej firm oferuje możliwość pracy zdalnej, co daje studentom elastyczność i szansę na zarobienie pieniędzy bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak znaleźć pracę jako student w Danii?
Jeśli jesteś studentem i poszukujesz pracy w Danii, oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc: 

 • Sprawdź oferty pracy na uczelni: Wiele uczelni posiada dedykowane strony internetowe, gdzie można znaleźć oferty pracy dla studentów.
 • Skorzystaj z portali internetowych: Istnieje wiele stron internetowych oferujących ogłoszenia pracy dla studentów w Danii, takich jak Workindenmark.dk, Jobindex.dk czy Studenterguiden.dk.
 • Zasięgnij porady w biurze karier: Wiele uczelni ma biura karier, które wspierają studentów w poszukiwaniu zatrudnienia.
 • Dołącz do grup na portalach społecznościowych: Na platformach takich jak Facebook i inne media społecznościowe istnieją grupy, gdzie studenci wymieniają się informacjami na temat dostępnych ofert pracy.

Pamiętaj, że znalezienie pracy może wymagać zaangażowania i cierpliwości. Warto również zadbać o dobrą znajomość języka angielskiego lub duńskiego, ponieważ większość ofert pracy będzie wymagała komunikatywnej biegłości w tych językach.

Znalezienie pracy w Danii może wymagać wysiłku i cierpliwości, jednak może być także wartościowym doświadczeniem zarówno pod względem finansowym, jak i zawodowym.

Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI