Sporządzenie protokołu z corocznego walnego zgromadzenia w Danii

Spis treści:
1. Sporządzenie protokołu z corocznego walnego zgromadzenia
2. Coroczne walne zgromadzenie
3. Przygotowanie protokołu ze zgromadzenia


1. Sporządzenie protokołu z corocznego walnego zgromadzenia
Raport roczny składa się 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego do organu biznesowego na VIRK. Dyrektor lub/i udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS, IVS lub A/S) w Danii, raz na rok ma obowiązek zatwierdzania rocznego raportu dla spółki na corocznym walnym zgromadzeniu.

2. Coroczne walne zgromadzenie
WZA, czyli roczne walne zgromadzenie (w Danii nazywane „ordinær generalforsamling”), to spotkanie z udziałowcami i zarządem, gdzie zatwierdza się raport roczny przed przedłożeniem go organowi biznesowemu. Gdy spółka posiada radę dyrektorów, to członkowie zarządu będą także uczestnikami w posiedzeniu.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma swój zestaw statutów, które zostały spisane przy jej zakładaniu. Zestaw nazywany jest po prostu Statutem ( w Danii „vedtægter”). Znajduje się w nim szczegółowy opis tego, co powinno zostać przedyskutowane na walnym zgromadzeniu.

3. Przygotowanie protokołu ze zgromadzenia
Po spotkaniu należy przygotować podsumowanie zwane protokołem ( w Danii „generalforsamlingsprotokollat”). Protokół powinien zawierać te same kwestie do dyskusji, które znajdują się w statucie spółki.

Jeśli firma ma zarząd dyrektorów, wtedy protokół powinien zawierać:
1. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
2. Przedstawienie przebiegu roku przez przewodniczącego.
3. Przedstawienie raportu rocznego do zatwierdzenia.
4. Omówienie absolutorium dla zarządu.
5. Przedstawienie propozycji podziału wyników i tantiemów dla członków przez radę dyrektorów
6. Pytania do dyrektora i/lub akcjonariuszy.

W przypadku, gdy firma ma 1 lub więcej dyrektorów, ale nie posiada rady dyrektorów, wtedy protokół powinien zawierać:
1. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
2. Przedstawienie przebiegu roku przez dyrektora.
3. Przedstawienie raportu rocznego do zatwierdzenia.
4. Propozycję podziału wyniku.
5. Pytania do dyrektora i/lub udziałowców.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©