Pożyczki od wspólników w Danii

Spis treści:
1. Pożyczki od wspólników w Danii
2. Rachunek wewnątrzfirmowy ze wspólnikiem w księgowości
3. Pożyczki wspólników a pranie brudnych pieniędzy.
4. Korekta pożyczki wspólnika metodą dywidendy
5. Korekta pożyczki wspólnika metodą wynagrodzenia
6. Sprawozdanie roczne


1. Pożyczki od wspólników w Danii
Pożyczki od wspólników mogą mieć różną formę - od dokonywanych płatności przy użyciu firmowej karty kredytowej w celu kosztów prywatnych w imieniu wspólnika, po zaliczki na wynagrodzenie, wypłacane wspólnikom przed wystawieniem odcinka wypłaty, dywidendy wypłacane niezgodnie z zasadami ustawy o spółkach lub faktycznie udzielone pożyczki dla wspólnika.

Według ustawy o spółkach pożyczka może być legalna, jednak jeśli zostanie udzielona osobie fizycznej, a nie spółce, zostanie opodatkowana niezależnie od sytuacji.

Pożyczka dla wspólnika wymaga dopełnienia pewnych formalności.

2. Rachunek wewnątrzfirmowy ze wspólnikiem w księgowości
Zakładając, że wspólnik ma wewnątrzfirmowe konto w księgowości firmy, które pokazuje jakie płatności dokonał w imieniu spółki, jeśli nowe pożyczki mogą zostać zrekompensowane tak, aby to spółka była winna wspólnikowi pieniądze, a nie odwrotnie, wtedy wspólnik nie zostanie opodatkowany od dokonanych czynności na jego rzecz.

W przypadku, gdy saldo rachunku wewnątrzfirmowego wykaże, że wspólnik będzie winien firmie pieniądze, zaistnieje wtedy nowa, opodatkowana pożyczka dla wspólnika. Ważne jest, aby konto wewnątrzfirmowe było na bieżąco aktualizowane w księgowości. Jeśli nie będzie, wtedy płatności mogą zostać potraktowane jako oddzielne, indywidualnie opodatkowane pożyczki.

Jeśli korzystamy z nowego konta w księgowości, aby zaksięgować nowe wpłaty na rzecz wspólnika, tworzy nową pożyczkę z podatkowego punktu widzenia, niezależnie od innych posiadanych kont w księgowości, z których mogłoby wynikać, że spółka jest winna wspólnikowi pieniądze.

3. Pożyczki wspólników a pranie brudnych pieniędzy.
Pożyczki wspólników, jeśli zostaną uznane za nielegalne, są klasyfikowane jako pranie brudnych pieniędzy od stycznia 2021. Oznacza to, że księgowi w Danii mają obowiązek zgłaszać nielegalne pożyczki wspólników do rządu jako pranie brudnych pieniędzy. Może to później skutkować inspekcją.

Jeśli księgowy wykryje pożyczkę wspólników na rachunku księgowym lub rozliczeniu rocznym za rok 2020, powinien wziąć pod uwagę dwie rzeczy:
- Pożyczka musi zostać usunięta poprzez spłatę lub wyrównanie kont z odsetkami, o jakich mowa w ustawie o spółkach.
- Pożyczka musi być opodatkowana według przepisów podatkowych.

Pożyczki wspólnika powinny być również prawidłowo wykazane w raporcie rocznym za rok 2020.

Podczas przygotowywania sprawozdań księgowych lub rocznych zdarza się, że księgowi napotykają pożyczki wspólników. Mogą być one skomplikowane w księgowaniu, ze względu na różne akty prawne, takie jak:
- Ustawa o spółkach (§210-212)
Pożyczka wspólnika jest legalna tylko wtedy, gdy są dopełnione formalności. Jeśli zostanie uznana za nielegalną, należy ją spłacić natychmiast, wraz z odsetkami. Jeśli zostanie udzielona wspólnikowi jako osobie fizycznej, zostanie opodatkowana niezależnie od legalności. Ogółem odradza się udzielania pożyczek wspólników, ponieważ nie ma to większego sensu, nawet jeśli formalności zostały poprawnie załatwione.
- Zasady podatkowe (LL § 16 E)
Niezależnie od legalności pożyczki, w odniesieniu do Ustawy o spółkach, wspólnik będzie opodatkowany od wszystkich pożyczek wspólników, chyba że zostaną odpowiednio skorygowane. Jeśli wspólnikiem jest spółka, przepisy podatkowe dotyczące pożyczek wspólników nie mają zastosowania. Tego rodzaju pożyczki nie będą na ogół opodatkowane, dopiero wtedy, gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna. Dla organów podatkowych żadna pożyczka wspólników nie istnieje w dowolnym momencie, nawet jeśli pożyczka jest zgodna z ustawą o spółkach. Urząd skarbowy skupia się głównie na wypłacie pożyczki wspólnikowi, która musi być opodatkowana jako dywidenda lub wynagrodzenie. Fiskus nie uznaje istnienia pożyczki z podatkowego punktu widzenia. Płatność opodatkowana jest na rzecz wspólnika.

Pożyczkę wspólników można skorygować, zamieniając ją na dywidendę lub wynagrodzenie, jednak tylko wtedy gdy proces przebiega prawidłowo. W każdym przypadku trzeba zadecydować, co zrobić, na co zwrócić uwagę.

Ważne jest wtedy, aby nie spłacać pożyczki wspólnika, ponieważ po spłaceniu jej bez korekty, niezależnie od tego, czy pożyczka była potrącona z płatnością i wykazuje zerowe saldo, wspólnik będzie wciąż opodatkowany od pierwotnego przelewu pożyczki.

Wspólnik będzie musiał zdobyć dodatkową pensję lub dywidendę, żeby zapłacić podatek od pożyczki, co skutkuje wysokim podatkiem od pierwotnego przeniesienia pożyczki wspólnika. Spłata pożyczki jest więc niezbyt dobrym pomysłem. Warto najpierw skonsultować się z księgowym.

4. Korekta pożyczki wspólnika metodą dywidendy
- Stosując tą metodę, firma powinna sprawdzić, czy sprawozdanie finansowe umożliwia wypłaty dywidendy. Wymaga to rezerw z zysków spółki z poprzednich lat
- Wypłata dywidendy nie jest możliwa w pierwszym fiskalnym okresie.
- Jeżeli jest taka możliwość, wypłatę dla wspólnika uważa się za dywidendę brutto.
- Dywidenda może zostać wypłacona na walnym zgromadzeniu (zwyczajnym lub nadzwyczajnym)
- Ważne jest, aby wypłata wyraźnie odnosiła się do pierwotnego przelewu, aby uniknąć oddzielnego opodatkowania dywidendy.
- Należy upewnić się, że wszystko zostało odpowiednio opodatkowane.
- Firma będzie musiała zadeklarować dywidendę brutto wraz z 27% podatkiem. - Wspólnik musi więc zapłacić wtedy spółce 27% podatku od dywidendy z konta prywatnego oraz 10,05% rocznie. Oprocentowanie naliczane jest od podatku od dywidendy od dnia otrzymania dywidendy, do dnia zwrotu podatku od dywidendy.
- Gdy podatek będzie widoczny jako dług w Skattekontoen, wtedy firma zapłaci go do urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy wspólnik nie ma wystarczająco środków, aby spłacić podatek spółce, wtedy w trakcie spłaty można doliczyć dodatkową dywidendę lub wynagrodzenie, aby zawierały one całość należnego podatku. Jeśli nie jest to możliwe, można zgłosić sprawę na policję, ryzykując grzywną oraz karą pozbawienia wolności.

5. Korekta pożyczki wspólnika metodą wynagrodzenia
Przekwalifikowanie z nielegalnej pożyczki wspólnika na wynagrodzenie można zrobić w następujący sposób:
- Sporządzić pisemną umowę między spółką a wspólnikiem, gdzie ustalone zostanie wynagrodzenie dodatkowe (np. premia)
- Otrzymana płatność uznawana jest za wynagrodzenie brutto.
- Wynagrodzenie brutto jest przeliczane na kwotę netto, stosując aktualną wartość procentową podatku dla wspólnika w stawce podatku dochodowego dla osób fizycznych za miesiąc, w którym otrzymano pożyczkę.
- Obliczony podatek dochodowy dla osób fizycznych od skorygowanej pożyczki wspólnika na wynagrodzenie jest deklarowany razem z wynagrodzeniem brutto w e-Indkomst (SKAT Erhverv)
- Wspólnik będzie zobowiązany, aby zapłacić spółce podatek dochodowy ze swojego konta prywatnego +10,05% ( 0,05% stawki banku krajowego, 8% zalecanej stawki i 2% kary) rocznie. Oprocentowanie kwoty obowiązuje od momentu otrzymania płatności.
- Firma zapłaci podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, gdy zostanie wykazany w “Skattekontoen”.
- Wspólnik ma obowiązek przelać podatek dochodowy dla osób fizycznych wraz z odsetkami z prywatnego rachunku na konto spółki, zanim podatek będzie należny dla Skattekontoen. Inaczej kwota zostanie uznana za nielegalną pożyczkę.
- Odsetki wspólnika są uznawane za podlegający opodatkowaniu dochód w spółce
- W przypadku, gdy pożyczka zostanie wykryta po zakończeniu roku podatkowego, należy wykazać ją w raporcie rocznym.
- W raporcie rocznym pole, którego należy wtedy użyć nosi nazwę “Tilgodehavender fra selskabsdeltagere og ledelse”.
- Podatek dochodowy dla osób fizycznych, który jest obliczany od pożyczki wspólnika, trzeba wykazać jako zobowiązania (Eventualforpligtelser).
- Trzeba dołączyć wyjaśniającą notę, że doszło w roku podatkowym do nielegalnej pożyczki.

6. Sprawozdanie roczne
Jeśli pożyczka wspólnika z 2020 została wykryta w 2021, wtedy niezależnie od korekty, księgowy powinien zawrzeć to w raporcie rocznym za rok 2020. Pożyczka wspólnika jest nią wciąż na dzień 31.12.2020, gdyż nie została skorygowana do końca roku. Powinna być wykazana na koncie o nazwie Tilgodehavender hos selskab og ledelse. Trzeba również naliczyć odsetki od dnia otrzymania pożyczki wspólnika do dnia 31.12.2020 (10,05%).

Spółka wciąż będzie mieć prawo, aby odliczyć wynagrodzenie w 2020, mimo tego, że w raporcie rocznym wynagrodzenie będzie widniało jako koszt, w przypadku gdy zostanie wykorzystana metoda korekty pożyczki przez wynagrodzenie.

Nota wyjaśniająca, że pożyczka wspólników była obecna w ciągu roku, musi zostać włączona do rocznego raportu. Gdy wspólnik jest dyrektorem, wtedy wymagana jest osobna nota, w której zostaną zawarte:
- Pożyczki wspólników
- Warunki i odsetki
- Spłaty w ciągu roku
- Pożyczki otrzymane i spłacone w ciągu roku
- Straty na pożyczkach.

Podatek musi zostać prawidłowo naliczony w raporcie rocznym, gdyż będzie róznica między rokiem 2020 a 2021, uwzględniając raport roczny i kalkulację podatku. Noty wyjaśniające też należy zawrzeć w raporcie rocznym.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©