Podatki i dywidendy dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii

Podatki i dywidendy dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są opodatkowane w Danii podatkiem dochodowym od spółek, od dochodów, które podlegają pod podatki. W 2021 podatek dochodowy dla spółek wynosi 22%. Po jego opłaceniu firma może zadecydować o podziale pozostałego zysku jako dywidendy dla wspólników, w zależności od tego, ile dywidendy i komu zostanie wypłacone. Spółki holdingowe nie płacą podatku od dywidend, jeśli posiadają 10% lub więcej udziałów w firmie.

Stawki podatkowe i limity - osoba fizyczna - 2021

Podatek od dywidendy:
- niska stawka, gdy dywidenda jest poniżej limitu: 27%
- wysoka stawka, gdy dywidenda wykracza poza limit: 42%
- limit, przy którym niska stawka zmienia się w wysoką stawkę (dla osób niezamężnych): 56.500 DKK
- limit, przy którym niska stawka zmienia się w wysoką stawkę (dla osób zamężnych): 113.000 DKK

Maksymalny przedział podatkowy
- limit przed odjęciem składki AM i ATP: 593.309 DKK
- limit po odliczeniu składek AM i ATP: 544 800 DKK
- Maksymalna stawka podatku: 15%
- ATP (wkład własny pracowników): 1.135,80 DKK rocznie.

Podatek od dywidendy w spółkach:
- Posiadając 10% lub więcej nienotowanej firmy na giełdzie: 0%
- Posiadając mniej niż 10% nienotowanej firmy na giełdzie (akcje portfelowe):
15,4% (70% dywidendy jest opodatkowane jako 22%).
- Posiadanie 10% lub więcej firmy notowanej na giełdzie: 22%
- Posiadanie mniej niż 10% firmy notowanej na giełdzie (akcji portfelowych): 22%

Ważne terminy:

Termin składania raportu rocznego: 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Termin składania zeznania podatkowego: pół roku po zakończeniu roku podatkowego. Termin zapłaty podatku od dywidendy: 10 dni po miesiącu, gdy zapadła decyzja o jej wypłacie. Termin zapłaty 1 raty podatku dochodowego od firmy: 20 marca. Termin zapłaty 2 raty podatku dochodowego od firmy: 20 listopada. Termin zapłaty 3 raty podatku dochodowego od firmy (rata dobrowolna): 1 lutego roku podatkowego następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Podatek dochodowy w firmach

W Danii, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością płacą podatek dochodowy dla firm od swoich zysków. Wynosi on 22% w 2021.

Dochód firmy obliczany jest, biorąc pod uwagę sprzedaż firmy i odliczając koszty. Kwota ta to kwota przed opodatkowaniem. Jest to ta sama kwota, która widnieje w raportach księgowych, na przykład w rachunku zysków i strat. Znając kwotę przed opodatkowaniem, księgowy lub audytor musi dokonać korekt, aby obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu. Ta kwota jest zawsze nieco różna od kwoty przed opodatkowaniem, widniejącej w systemie księgowym. Dokonane korekty zwykle dotyczą amortyzacji i niektórych wydatków, których nie można całkowicie odliczyć od podatku, lub gdy odliczenie może być większe, niż zostało odliczone w księgowości.

Dochód firmy deklarowany jest w zeznaniu podatkowym firmy. Termin złożenia deklaracji wynosi pół roku od końca roku podatkowego. Podatek dochodowy nie jest płacony, gdy dochód firmy podlegający opodatkowaniu wynosi 0 DKK.

Deficyt dochodu podlegającego opodatkowaniu można przenieść na przyszłe lata i zrekompensować go w dochodach podlegających opodatkowaniu, zanim firma będzie musiała zapłacić podatek. Na przykład:
Firma ma deficyt w dochodach, które podlegają opodatkowaniu w wysokości 10 000 DKK w 2020, a dochód podlegający opodatkowaniu w roku 2021 wyniósł 10 000 DKK. Firma może wówczas zrekompensować deficyt z roku 2020, aby dochód podlegający opodatkowaniu w 2021 roku wyniósł 0 DKK - wtedy 10 000 DKK zysku z 2021 - 10 000 DKK deficytu z 2020 daje nam 0 DKK w dochodach podlegających opodatkowaniu, więc podatek nie będzie płacony ani w 2020 ani w 2021.

Strona Urzędu Skarbowego SKAT Erhverv prowadzi rejestr deficytów, który pokazuje jakie deficyty zostały zrekompensowane w zyskach i jakie można zrekompensować w przyszłych zyskach.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda jest to część zysku, która jest przekazywana właścicielom firmy. Można wypłacić dywidendę lub ją rozdzielić. Jeśli wystąpił zysk, firma nie ma obowiązku wypłaty dywidendy, jednak ma to sens, jeśli w firmie jest dużo pieniędzy.

Jeżeli właściciele są zatrudnieni przez firmę, mogą uzyskać zysk podatkowy, gdy wypłacają sobie dywidendę. Spółka może wypłacać wspólnikom rezerwy, czyli zyski po zapłaceniu podatku dochodowego, w formie dywidendy. Dywidendę można wypłacić tylko, jeśli firma osiągnęła zysk. Musi ona zostać zatwierdzona na walnym zgromadzeniu (zwyczajnym lub nadzwyczajnym).

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, wspólnicy zatwierdzają raport roczny i mogą zdecydować o wypłacie dywidendy na podstawie zatwierdzonego wyniku. Takie zgromadzenie odbywa się raz w roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywa się, gdy muszą zapaść ważne decyzje, które nie mogą poczekać do zwyczajnego zgromadzenia, na przykład zmiany w zarządzie, nowy audytor, czy też właśnie wypłata dywidendy za rok bieżący. Dywidendy oraz podatek od nich muszą zostać zgłoszone w duńskim Urzędzie Skarbowym. Decyzja o jej wypłacie jest notowana w protokole walnego zgromadzenia, następnie dywidenda i podatek są zgłaszane do SKAT Erhverv.

Wypłata dywidendy nie jest możliwa w pierwszym roku podatkowym. Dopiero gdy zakończy się rok obrotowy i zatwierdzony zostanie roczny raport na walnym zgromadzeniu, dywidenda może zostać wypłacona. Należy ją zadeklarować wraz z podatkiem w Urzędzie Skarbowym.

W drugim roku obrotowym można wypłacić dywidendę w ciągu roku, o ile zostanie ona zatwierdzona na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Podatek od dywidendy

Podatek należy zapłacić, jeśli dywidenda jest wypłacana wspólnikowi, który jest osobą fizyczną. Pierwsze 56 500 DKK opodatkowane jest podatkiem od dywidendy wynoszącym 27%.

Jeżeli dywidenda przekracza 56 500 DKK, wtedy podatek wynosi 42% od wszystkiego powyżej 56 500 DKK. Gdy wspólnik jest w związku małżeńskim, limit zwiększenia stawki podatku od dywidendy wynosi 113 000 DKK.

Spółka musi pobierać 27% podatku od dywidendy i wpłacać go bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Podatek i dywidenda są deklarowane na stronie internetowej SKAT Erhverv. Płatność podatku następuje dziesiątego dnia następnego miesiąca. Do zapłaty podatku od dywidendy firma używa danych płatności dla Skattekontoen. Identyfikator płatności pokazuje się przy składaniu deklaracji o dywidendzie i podatku od dywidendy.

Jeśli wspólnik musi zapłacić 42% podatku od dywidendy przy kwocie przekraczającej 56 500 DKK, płaci bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Można zrobić przedpłatę w samoocenie za rok lub w rocznym podsumowaniu podatkowym.

Płatność podatku od dywidendy

Podatek od dywidendy należy zapłacić do 10 dnia następnego miesiąca po podjęciu decyzji o jej wypłacie. Po deklaracji dywidendy i podatku w SKAT Erhverv podatek pojawi się w terminie na Skattekonto. Płaci się go za pomocą identyfikatora płatności, który widnieje na potwierdzeniu podczas składania deklaracji.

Wypłata dywidendy dla spółek holdingowych

Jeśli spółka holdingowa w Danii posiada 10% lub więcej firmy nienotowanej na giełdzie, nie musi płacić podatku od dywidendy przy otrzymywaniu jej od nienotowanej firmy.

Jeśli spółka holdingowa posiada mniej niż 10% spółki nienotowanej na giełdzie, podatek od dywidendy wynosi 15,4% (obliczane jako 22% podatku w wysokości 70% dywidendy).

Wypłata dywidendy dla osób fizycznych niezamieszkałych w Danii

W przypadku wspólników, którzy nie są rezydentami w Danii, podatek będzie zależał od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Danią a krajem zamieszkania. Zazwyczaj w tym przypadku podatek od dywidend wynosi 15%, gdy wspólnik nie jest rezydentem. Potrąca go duńska firma przy wypłacie dywidendy.

Płatność podatku dochodowego w spółkach

Podatek dochodowy od osób prawnych płaci się w dniach 20 marca oraz 20 listopada każdego roku. Są to zwykłe płatności podatku dochodowego. Będą oparte na obliczeniach, ponieważ nikt nie zna rzeczywistego zysku przed końcem roku.

Poza tymi płatnościami jest jeszcze opcjonalna, trzecia płatność dnia 1 lutego w roku, który następuje po zakończeniu roku podatkowego. Firma może dzięki temu skorygować płatności podatku dochodowego po zakończeniu księgowania na koniec roku obrotowego. Płaci większy podatek, więc może zaoszczędzić pieniądze na odsetkach za zwłokę w zapłacie podatku dochodowego. Trzecia płatność jest dobrowolną wpłatą podatku dochodowego.

W spółce z o.o, gdy pierwszy raz przyjdzie pismo z Urzędu Skarbowego o konieczności zapłaty podatku dochodowego, zapewne będzie to stwierdzenie, że oszacowane zostało 0 DKK w podatku dochodowym. Urząd skarbowy nie wie jeszcze, ile firma powinna zapłacić, dlatego przysyła pismo o terminach zapłaty bez podawania kwoty.

Księgowy lub audytor mogą oszacować płatności podatku dochodowego. Jeżeli na przykład wiemy, jaki będziemy mieć zysk, trzeba jak najdokładniej oszacować go na cały rok, następnie odliczyć 22% i podzielić na dwa - będą to wtedy dwie wpłaty podatku dochodowego, które należy opłacić 20 marca i 20 listopada. Raty podatku można zmienić na stronie Urzędu Skarbowego. Będą tam również szczegóły płatności dla banku internetowego.

Jeżeli oszacowana kwota nie jest dokładna, nie ma to znaczenia, ponieważ pod koniec roku należy złożyć raport roczny i zeznanie podatkowe z prawidłową kwotą. Następnie, albo będzie trzeba zapłacić pozostały podatek, albo otrzyma się zwrot pieniędzy, zależnie od tego, jak oszacowane zostały płatności.

Sprawozdanie roczne należy złożyć 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, deklaracje podatkowe pół roku po zakończeniu roku obrotowego, natomiast zeznanie podatkowe otrzymujemy w listopadzie, w tym samym roku, gdy została złożona deklaracja podatkowa. Podatek dochodowy, jeśli pozostał do spłaty, należy to zrobić 20 listopada tego samego roku.

Roczne zestawienie podatkowe pojawia się w e-Boksach w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli pojawi się dodatkowy podatek, płaci się go również w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą przestrzegać roku kalendarzowego. Mogą podzielić rok, dzięki czemu mieć do 18 miesięcy w pierwszym roku podatkowym. Tylko pierwszy rok może mieć 18 miesięcy, następne wynosić będą 12.

Decydując się na 18 miesięcy w pierwszym roku, trzeba mieć świadomość tego, że podatek staje się bardziej skomplikowany. Płatności będą zawsze w marcu i listopadzie. Rok podatkowy musi zakończyć się przed złożeniem zeznania podatkowego. Po złożeniu zeznania urząd obliczy rzeczywisty podatek dochodowy (22%), który będzie należny na kolejny rok, natomiast wszystkie zapłacone zostaną potrącone z całego należnego podatku dochodowego.

Roczne oświadczenie o podatku dochodowym będzie zawierało wszystkie informacje oraz uzyskany w ciągu 18 miesięcy zysk, 22% podatku i dodatkowe odsetki (ok. 4%). Możliwe jest również, że przyznany będzie zwrot podatku dochodowego od firmy, gdy zapłacono za dużo podatku dochodowego.

Rok podatkowy zwykle kończy się 31 grudnia, gdyż łatwiej jest wtedy sporządzić roczne podsumowanie, jeśli jest zgodne z rokiem kalendarzowym. Niektóre spółki decydują się na daty zakończenia roku 31 stycznia lub 30 czerwca. Z podatkiem mogą być trudności dla tych spółek, które nie wybierają roku kalendarzowego. Wiążę się to z płatnościami - zakładając firmę w lipcu, a kończąc rok podatkowy 30 czerwca następnego roku, wtedy owszem, pierwszy rok wynosi 12 miesięcy, lecz częściowe płatności podatku dochodowego komplikują się. W listopadzie pierwszego roku prawdopodobnie nie będzie płatności podatku dochodowego, natomiast w kolejnym roku w marcu wypada pierwsza płatność, i choć rok podatkowy kończy się 30 czerwca, płatność kolejna, listopadowa, nadal wliczana jest do pierwszego roku podatkowego, mimo że dla firmy ten rok podatkowy już się zakończył.

Zaletą jest natomiast to, że można uniknąć płacenia odsetek, gdyż jest więcej czasu na prawidłowe obliczenie zysku, z którego można wyliczyć podatek dochodowy na ostatnią ratę w listopadzie po pierwszym roku podatkowym.

Wspólne opodatkowanie

Gdy firma jest własnością innej firmy, mającej 50% udziałów np. za pośrednictwem spółki holdingowej, trzeba będzie zastosować wspólne opodatkowanie. Wtedy właściciel, który posiada ponad 50% udziałów, jako spółka zarządzająca musi koordynować płatność podatku dochodowego do duńskiego Urzędu Skarbowego. Spółka zarządzająca pobiera podatek od firmy, zwany “wspólnym wkładem podatkowym”. Odpowiada on podatkowi dochodowemu od spółki, który musi ona zapłacić od swoich dochodów.

Firma podlegająca pod spółkę holdingową

Mając zysk w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i chcąc przenieść go na spółkę holdingową, sprowadza się to do ilości posiadanych przez tę spółkę akcji, czy spółka holdingowa będzie zobowiązana do zapłaty podatku od dywidendy, czy nie. Jeżeli posiada 10% lub więcej akcji spółki, wtedy może wypłacić dywidendę bez potrącania podatku.

Przelewając zysk ze spółki z o.o do holdingu, wierzyciele nie mogą później żądać tych pieniędzy, gdyż zostały one wypłacone spółce holdingowej jako dywidenda. Można je wykorzystać w celu nowych inwestycji lub zatrzymać je tam dla bezpieczeństwa firmy.

Urząd skarbowy ma prawo w niektórych sytuacjach żądać pieniędzy od spółki holdingowej, jeśli np. nie są płacone podatki pracownicze.

Będąc wspólnikiem dyrektorem, można wypłacać pieniądze dla siebie na dwa sposoby:
1. Wynagrodzenie - gdy jest się zatrudnionym jako dyrektor w firmie i otrzymuje się wynagrodzenie za wykonaną pracę.
2. Dywidenda - otrzymana od firmy, gdy po zapłaceniu podatku dochodowego pojawi się zysk. Dywidendy do wysokości 56 500 DKK są opodatkowane 27%, natomiast powyżej tej kwoty jest to 42%. W przypadku, gdy jest się w związku małżeńskim, obowiązuje podwójny limit (113 000 DKK).

Obliczanie podatku od dywidendy i innych

Jeżeli podatek dochodowy wynosi 22%, dywidendy opodatkowane są na 27% lub 42%, zależnie od tego, czy przekraczają 56 500 DKK, kalkulacje wyglądałyby tak:
- Aby wypłacić dywidendę, opłacony musi być 22% podatku dochodowego od osób prawnych
- Po odjęciu podatku od dochodu, pozostałą kwotę można wypłacić jako dywidendę
- Należy odliczyć od tej kwoty 27% podatku (zakładając, że jest to mniejsza kwota od 56 500 DKK)
- Łącznie zostanie zapłacony podatek dochodowy i podatek od dywidendy.
- Jeśli kwota dywidendy przekracza 56 500 DKK, wtedy do kwoty 56 500 obowiązuje 27% podatku, a pozostała jej część opodatkowana jest na 42%.
- W przypadku małżeństw dywidendę można wypłacić z 27% podatkiem do kwoty 113 000 DKK (2021).

Kiedy lepiej otrzymywać wynagrodzenie, a kiedy dywidendę?

Większość przedsiębiorców najpierw chcę otrzymać pensję do limitu maksymalnego progu podatkowego, a następnie dywidendę do limitu w wysokości 56 500 DKK.

Priorytet dochodów prezentuje się tak:
1. Wynagrodzenie do maksymalnego progu podatkowego ( w 2021 wynosi 593 309 DKK)
2. Dywidenda do limitu 56 500 DKK z niską stawką 27% (w związku małżeńskim 113 000 DKK)
3. Wynagrodzenie z maksymalnym podatkiem.
Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI